FNs klimapanel ledes nå av Jim Skea

Britiske Jim Skea leder Klimapanelets arbeid med å lage nytt kunnskapsgrunnlag om klimaendringene. Norske Jan S. Fuglestvedt er også med i ledelsen.

Publisert 31.07.2023

FNs klimapanel (IPCC) driver ikke med egen forskning, men gjennomgår all relevant faglitteratur innen klimaforskning. De systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen. Panelet gir oss oppdatert vitenskapelig faggrunnlag for utformingen av internasjonal klimapolitikk.

- Jeg gratulerer Jim Skea med det viktige oppdrag som ny leder av FNs klimapanel. Fakta må ha makta. Når Klimapanelet publiserer rapporter, er det basert på det beste vi har av klimaforskning i verden i dag. Den autoriteten de har opparbeidet seg er svært viktig, fordi verdens land kan forholde seg til et felles, omforent og vitenskapsbasert kunnskapsgrunnlag. Denne felles kunnskapsbasen er essensiell både for framdriften i de globale klimaforhandlingene og for nasjonal og regional klimapolitikk, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Jim Skea leder FNs klimapanel

Britiske Jim Skea er professor ved Imperial College i London, med hovedarbeidsfelt på energi, rettferdig omstilling og teknisk innovasjon. Skea har solid erfaring fra FNs klimapanel. I sjette hovedsyklus var han en av lederne av arbeidet med rapporten om løsninger på klimautfordringene.

Miljødirektoratet ønsker Jim Skea lykke til med arbeidet som leder av Klimapanelet.

– Verden er langt inne i et kritisk tiår for klimahandling. Aldri har behovet for Klimapanelets rapporter vært større. De er avgjørende for å forstå hvor vi er på vei og hva vi kan gjøre for å unngå de verste konsekvensene av global oppvarming. Framover vil det bli viktig å samle erfaringer ved å gjennomføre klimatiltak og se effekten av disse, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Jan S. Fuglestvedt nestleder i arbeidsgruppe om utslippsreduksjoner og opptak

Norge har vært aktive bidragsyter med forskere og fra myndighetene i FNs klimapanel i mange år. Forskningsleder Jan S. Fuglestvedt ved Cicero Senter for klimaforskning har gjort en imponerende jobb som en av nestledere i arbeidsgruppen om det fysiske klimasystemet.

Nå er han gjenvalgt i Klimapanelets ledelse, som en av nestlederne i arbeidsgruppen om utslippsreduksjoner og opptak.

– Solid klimakunnskap gir oss et felles faglig grunnlag når vi skal dempe og håndtere klimautfordringene. Jeg er svært takknemlig for å fortsette i ledergruppen. Arbeidet til Klimapanelet sikrer at verden om noen år har et oppdatert og solid kunnskapsgrunnlag å ta utgangspunkt i når den internasjonale klimapolitikken skal utformes videre, sier Jan S. Fuglestvedt.

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet med Klimapanelet i Norge

Miljødirektoratet stiller seg helhjertet bak valget av Jim Skea som ny leder av FNs klimapanel. Vi er dessuten stolte av å ha med Jan S. Fuglestvedt videre.

– Norge fortsetter det konstruktive arbeidet med FNs klimapanel i dette kritiske tiåret.  Når Klimapanelet publiserer rapporter neste gang, forventer jeg at klimaarbeidet har kommet mye lengre enn i dag, sier Ole-Kristian Kvissel, Norges knutepunkt for FNs klimapanel.

Viktige klimarapporter

Klimapanelet jobber i arbeidsperioder (arbeidssykluser) på fem til syv år. I løpet av denne perioden kommer en rekke viktige rapporter om konsekvenser, løsninger, utslippskutt og tilpasning på klimaområdet. 

Nå har Klimapanelet startet på sin syvende arbeidssyklus. På plenumsmøtet i Nairobi forleden ble den nye ledelsen valgt.

– Verdens utslipp av klimagasser må nesten halveres i løpet av de neste syv årene for å innfri klimamålene. Da er vi avhengig av at kunnskapsgrunnlaget følges opp med handling. Ansvarsfølelsen må opp, både for politikere, næringsliv, journalister og allmenheten, sier miljødirektør Ellen Hambro.