Krykkjebestanden i Øst-Finnmark overvåkes

Torsdag dokumenterte SNO og Nina krykkjekoloniene på Ekkerøya i Vadsø. Det kan gi svar på hvordan fugleinfluensaen vil påvirke krykkjebestanden.

Publisert 28.07.2023

– Dette er krise for krykkja, som allerede er sterkt truet. Vi bistår med det vi kan for å få oversikt over hvordan dette kommer til å påvirke krykkjebestanden, sier Morten Kjørstad, fungerende direktør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har ansvar for forvaltning av sjøfugl, og driver overvåking og kartlegging for å følge med på bestandene. Overvåkingsprogrammet for sjøfugl, Seapop, eies av Miljødirektoratet og driftes av Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Det er Mattilsynet som har hovedansvaret for håndtering av dyresykdommer, også på ville dyr og fugler. Miljødirektoratet er i tett dialog med Mattilsynet og bidrar med kunnskapsstøtte og rådgiving.

Vil sammenlikne bilder med tidligere data

Torsdag formiddag var Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratets feltapparat, med en fotograf fra Nina for å dokumentere fuglekoloniene på Ekkerøya. Dette er blant områdene som er hardest rammet av fugleinfluensa.

– Ekkerøya naturreservat er en av de viktigste hekkelokalitetene for krykkje i Norge, så dette utbruddet vil få en betydelig effekt på krykkjebestanden, sier Kjørstad.

Forskere hos Nina vil analysere bildene. Ved å telle antall antatt okkuperte reir, er det mulig å se hvor mange krykkjer som har gått til hekking i fuglefjellet før utbruddet. Dette kan sammenlignes med tellinger til neste år og gi estimater for eventuelle bestandseffekter.

Nina har også overvåkingsdata fra dette området i 2006-2009, og skal sammenligne dagens bilder med disse dataene.

Et mer nøyaktig bilde over hvordan dette utbruddet har virket inn på fuglebestandene, får vi allikevel først når fuglene kommer tilbake igjen neste år.

– Fremover vil vi gjennomføre en bredere kartlegging av fuglebestandene gjennom Seapop, og se på antall hekkende par i forhold til i år. Det vil gi oss kunnskap om hvilken betydning influensautbruddet får på bestanden på sikt, sier Kjørstad.

Allerede sterkt truet

I 2015 var krykkjebestanden anslått til 87.000 hekkende par, men bestanden er sannsynligvis blitt mindre siden den gang.

­– Dessverre har det blitt færre krykkjer de siste årene, blant annet på grunn av dårligere næringstilgang og klimaendringer. Nå som dette utbruddet kommer i tillegg til de andre utfordringene, må vi gjøre en vurdering av hvilke forvaltningstiltak det er aktuelt for Miljøforvaltningen å iverksette, sier Kjørstad.