107 kommuner og fylkeskommuner vil ha Klimasats-støtte

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet har sendt 279 søknader om Klimasats-støtte for 2023, og søkt om til sammen 356 millioner kroner.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.03.2023

- Norge skal igjennom en stor omstilling i retning av lavutslippssamfunnet. Vi skal gå fra fossilt til fornybart og fra bruk og kast til en sirkulær og naturpositv økonomi. Jeg gleder meg over den store innsatsen kommuner og fylkeskommuner legger ned for at vi skal nå klimamålene våre i Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Bidrar til innovasjon og resultater

Støtteordningen Klimasats er for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Kommunene har søkt om 3,5 ganger mer penger enn Miljødirektoratet har til utdeling, så det blir stor konkurranse om midlene.

Fram mot sommeren skal Miljødirektoratet velge ut prosjektene som skal dele årets pott på 100 millioner kroner.

− Klimasats gir kommunene stor frihet til å finne lokalt tilpassede løsninger i arbeidet med å kutte utslipp. Erfaringen vår er at det skaper engasjement, innovasjon og resultater, i både små og store kommuner, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Flere tar i bruk utslippsfri teknologi

Siden Klimasats-ordningen ble opprettet i 2016, har kommunene fått støtte til over 1860 prosjekter.

Ordningen har bidratt til utvikling av ny teknologi og økt bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy som gir umiddelbare utslippskutt. For eksempel har mange kommuner gått fra utprøving av noen få fossil- eller utslippsfrie maskiner på byggeplasser for 5-6 år siden, til nær helelektriske byggeplasser i 2022.

Støtten har også gitt mange kommuner mulighet til å identifisere klimatiltak i en tidlig fase av byggeprosjekter, og på den måten redusere klimafotavtrykket med 35-40 prosent.

Store utslippskutt fra anskaffelser, transport og mat

Mange kommuner har fått støtte til areal- og transportplanlegging. Andre kommuner har brukt Klimasats-støtte til å redusere matsvinn, ofte med et resultat på 25-30 prosent kutt i matsvinnet.

I tillegg har mange kommuner jobbet systematisk med å stille klimakrav i anskaffelser. Det har resultert i mer ambisiøse klimakrav i innkjøp for mellom 600 og 1600 millioner kroner.

Miljødirektør Ellen Hambro mener prosjektene viser at potensialet for lokalt klimaarbeid er enormt.

− Kommunene har store muligheter til å kutte utslipp i egen drift og bidra til omstilling i lokalsamfunnet. De er planmyndighet, de yter tjenester til innbyggerne sine, de kjøper inn varer og tjenester, og de eier og drifter bygg og infrastruktur. De klimavalgene som tas i kommunene, har stor betydning for om vi lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet, sier Ellen Hambro.

Behandler søknadene løpende fram mot sommeren

Miljødirektoratet starter søknadsbehandlingen nå i mars, og gir svar fortløpende. Målet er at alle søkere skal ha fått svar på søknaden sin innen utgangen av juni 2023.

Oversikten over hvem som har fått støtte vil offentliggjøres i slutten av juni 2023.

Dette søker kommunene på i 2023

En foreløpig gjennomgang av søknadsbunken for 2023, gir dette bildet av søknadene.

Type tiltak

Antall

Sum

Areal og transportplanlegging

41

25 005 300

Forprosjekt

41

14 928 076

Transporttiltak

28

52 927 000

Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser

25

32 584 750

Merkostnader i konkrete anskaffelser (unntatt maskiner og bygg/byggeplass)

13

39 511 475

Merkostnader utslippsfrie maskiner

8

15 694 000

Merkostnader i bygg og anlegg (inkluderer mange utslippsfrie byggeplasser)

29

91 167 299

Tidlig kartlegging av mulige klimatiltak i bygg og anlegg

28

7 963 000

Generell søknad, bl.a energi, mat, sirkulær, landbruk

67

74 285 228

Totalsum

280

354 066 128

Slik er søknadene fordelt blant fylkene

Fylke

Antall

Tilskudd søkt

Viken

46

77 306 294

Trøndelag

35

68 738 707

Oslo

26

34 890 625

Nordland

21

27 580 250

Innlandet

26

26 196 576

Rogaland

19 24 651 250

Agder

32

24 227 500

Vestfold og Telemark

27

 23 915 500

Vestland

21

22 630 600

Troms og Finnmark

17

20 857 000

Møre og Romsdal

10

 5 172 350

Dette er kommunene med flest søknader

Kommune/fylke

Antall

Sum

Oslo

28

36 274 125

Trondheim

19

46 243 379

Kristiansand

12

6 821 000

Stavanger

8

19 141 250

Agder

6

10 164 000

Asker

6

5 758 020

Bergen

6

3 955 000

Trøndelag

6

15 607 500

Gjøvik

5

2 000 000

Hamar

5

10 771 500

Lillestrøm

5

13 603 124

Lørenskog

5

4 488 250

Tromsø

5

6 690 000

Vestfold og Telemark

5

7 094 000

  • Støtteordning for klimatiltak i kommunane, oppretta i 2016.
  • Støtta skal bidra til reduserte klimagassutslepp og omstilling til lågutsleppssamfunnet.
  • Støtta skal vera utløysande for at tiltaka blir gjennomførte, og kommunen må ha eigeninnsats.
  • Kommunar, fylkeskommunar og enkelte kommunale føretak kan søkja om tilskot, saman eller kvar for seg.
  • Klimasats støttar ikkje klimatilpassingstiltak. Miljødirektoratet har ei eiga tilskotsordning for kunnskap om tilpasning.

Kriterier for å få Klimasats-støtte

I utvelgelsen legger Miljødirektoratet vekt på potensialet for utslippsreduksjoner, om tiltakene er innovative og ambisiøse, og om prosjektene har overføringsverdi til andre kommuner.

Det er også krav om at prosjektene må være politisk forankret i kommunen og at kommunene må bidra med egeninnsats.