CO2-fangst reduserer Oslos utslipp

Oslos utslipp av klimagasser blir betydelig redusert når Hafslund Oslo Celsio AS får karbonfangst på Klemetsrud, slik Miljødirektoratet nå tillater.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.03.2023

– FNs klimapanel sier at utslippene av klimagasser må nå toppen før 2025. Og at de må reduseres til netto null for å stabilisere den globale oppvarmingen. Karbonfangst- og lagring er ett viktig bidrag som kan gi betydelige utslippskutt i industri og energiforsyning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Viktig klimatiltak i Oslo

Miljødirektoratet gir Hafslund Oslo Celsio AS tillatelse til å etablere karbonfangst og mellomlager av CO2 ved anlegget for avfallsforbrenning på Klemetsrud.

Dette vil gi en årlig utslippsreduksjon av klimagasser på opptil 400 000 tonn. Rundt 200 000 tonn CO₂ er fra forbrenning av fossilt avfall. Det resterende er fra forbrenning av biogent materiale, som regnes som klimanøytralt.

Oslo hadde i 2021 et utslipp på litt over 1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

– Karbonfangst fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud gir en betydelig miljøgevinst for Oslo. Det bidrar også med teknologisk utvikling og overføring av kompetanse for karbonfangst fra avfallsforbrenning, både nasjonalt og internasjonal. Bare i Europa er det 500 tilsvarende avfallsforbrenningsanlegg som kan kopiere det som gjøres i Oslo sier miljødirektør Ellen Hambro.

  • Karbonfangst og lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) innebærer å fange, transportere og permanent lagre CO2 fra for eksempel industriprosesser, som avfallsforbrenning og kraftproduksjon.
  • Det nye fangstanlegget i Oslo vil redusere mer enn 90 prosent av CO2-utslippene fra Hafslund Oslo Celsio AS sitt anlegg på Klemetsrud.
  • Ca. halvparten av CO₂-mengden kommer fra fossilt karbon i avfallet, resten fra forbrenning av biologisk materiale som matavfall, papp, papir og trevirke. Dette er biologisk avfall som ikke er sortert ut tidligere i verdikjeden, og som i stor grad ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes.
  • Hafslund Oslo Celsio må arbeide for å redusere alle utslipp fra Klemetsrud-anlegget. CO2-fangsten vil gi noen nye utslipp til luft, inkludert aminer, og økte utslipp til kommunalt spillvannsnett.
  • Hafslund Oslo Celsio er en av to fangstaktører i Langskip, den norske statens satsing på CO2-håndtering.
  • Langskip er et fullskala CO₂-håndteringsprosjekt som skal demonstrere fangst fra industrielle kilder, transport og sikker lagring.
  • CO₂ skal fanges på Norcems sementfabrikk og Hafslund Oslo Celsios avfallsforbrenningsanlegg, gjøres flytende og hentes av skip. Deretter skal den fraktes til et mellomlager i Øygarden nordvest for Bergen, for så å pumpes gjennom rør ut på sokkelen hvor den skal lagres trygt 2600 meter under havbunnen.