Viktige karbonlagre i havet trues

Marine naturtyper tar opp like mye klimagasser som naturtyper på land. Områdene i havet står overfor trusler som påvirker karbonlagringen.

Publisert 01.03.2023

– I Norge tar skogen opp store mengder klimagasser fra atmosfæren og bidrar til karbonlagre på land. Marine naturtyper tar også opp og lagrer mye karbon. De er derfor viktige for livet i havet og for regulering av klimaet på kloden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Viktig kunnskap om karbonlagring i marine områder

På vegne av Miljødirektoratet har Niva laget to rapporter om karbonlagring i marine naturtyper i Norge. Den ene er en kunnskapsoppsummering om områder som er viktige for karbonlagring, den andre identifiserer datakilder for aktiviteter som forstyrrer karbonlagre i havet.

Oppsummeringene identifiserer hvilke marine naturtyper og arter i norske havområder som tar opp mest karbon, og hvilke områder og naturtyper som er viktige for langtidslagring av karbon. Rapportene gir også kunnskap om sårbarhet fra menneskelige aktiviteter og inngrep.

– Dette er kunnskap som kan bidra til bedre forvaltning av karbonrike marine områder og vurdering av muligheter for å beregne utslipp av klimagasser som skyldes menneskelig påvirkning, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Klimahensyn som selvstendig verneformål

Den nye kunnskapsoppsummeringen er et ledd i arbeidet med å gi klimahensyn status som selvstendig verneformål.

Tilsvarer ti prosent av Norges årlige utslipp 

– Det nye kunnskapsgrunnlaget viser at det i gjennomsnitt tas opp og lagres omtrent like mye karbon per arealenhet per år i våre marine områder, som på land, sier Ellen Hambro.

Årlig opptak og lagring er på om lag fem millioner tonn CO2-ekvivalenter i norsk territorialfarvann rundt fastlands-Norge i de marine økosystemene omtalt i rapporten. Det tilsvarer omtrent ti prosent av Norges utslipp av klimagasser.

Havbunnen fungerer som langsiktig karbonlager 

Havbunnen er endestasjonen for karbonet som blir tatt opp i marine naturtyper, og er det største marine lageret av organisk karbon. Karbon som lagres i havbunnen kan også ha sitt opphav fra land, via elver og annen avrenning til sjøen.

Et konservativt estimat er at mer enn halvparten av havbunnen i territorialfarvannet rundt fastlands-Norge består av karbonrike sedimenter.

Det er estimert at bløtbunnsområder i kystsonen i Norge lagrer omtrent 137 millioner tonn karbon (502 millioner CO2-ekvivalenter) i øvre 25 centimeter av havbunnen.

For ålegrasenger og tidevannsenger og -sumper skjer det en kontinuerlig opplagring av karbon i sedimentet under plantene. Uforstyrret kan disse økosystemene ha akkumulert karbon i sedimentene over tusenvis av år. 

To rapporter om karbonlagring i havet