Store mangler ved faremerking av duftoljer

Duftoljer kan inneholde farlige kjemikalier på lik linje med andre husholdningskjemikalier, som for eksempel rengjørings- og vaskemidler.

Publisert 23.10.2023 | Oppdatert 23.10.2023

Forbrukere må få informasjon om dette for å kunne håndtere duftoljene på en trygg måte.

Miljødirektoratet gjennomførte i juni en landsdekkende aksjon i butikker som selger kjemikalier til forbrukere, hvor kontroll av duftoljer var hovedprioritet. Både dagligvarebutikker, interiørbutikker, kjøkkenbutikker, kosmetikkbutikker og andre steder der det selges duftoljer ble kontrollert.

Miljødirektoratet kontrollerte om duftoljene var riktig merket og emballert, at de var lovlig å selge til private, og at de ikke inneholdt forbudte stoffer.

Duftoljer kan inneholde farlige kjemikalier, som . kan være allergifremkallende, gi alvorlig øyeirritasjon og forårsake irritasjon av luftveiene. I tillegg kan de være giftige for miljøet på grunn av sin langtidsvirkning for liv i vann. I verste fall kan duftoljer forårsake død ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Ved sistnevnte er det krav til barnesikker lukning.

80 % feil ved merking og emballasje

Ca. 80% av de kontrollerte duftoljene hadde feil eller mangler ved merking og/eller emballasje. Den vanligste feilen var at de manglet norsk språk på etiketten. Noen av duftoljene manglet faremerking totalt på beholderen.

Flere duftoljer hadde etikett plassert under beholderen. Det er ulovlig. Faremerking skal kunne leses av forbrukeren når flasken står slik den er tiltenkt, dette for å unngå skade.

Fare for at barn drikker duftoljer

Andre duftoljer ble solgt i noe som ligner spritflaske, noe som utgjør en klar risiko for at noen får i seg farlige kjemikalier. Giftinformasjonssentralen har fått inn over 250 henvendelser i tidsperioden 2021-2023 om duftoljer. Henvendelser gjelder barn i alderen 1-4 år som drikker oljen.

Vi mener dårlig eller manglende faremerking øker risikoen for at voksne ikke er klar over risikoen disse produktene utgjør for dem og for barna.

- De som selger slike produkter må kontrollere faremerkingen før duftoljene settes på markedet, og sile ut ulovlige produkter.  Forbrukere bør også være klar over risikoen de tar når de kjøper duftoljer uten riktig faremerking, sier Mathieu Veulemans, leder av varetilsynsseksjonen i Miljødirektoratet.

- Foreldre som ringer Giftinformasjonen om uhell med slike produkter er ikke alltid klar over faren ved disse produktene, sier Merethe Midtervoll, seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, FHI. Hvis vi ikke klarer å finne ut hvor mye barnet har svelget, og det er uklart om produktet kan inneholde farlige kjemikalier, så må barnet følges opp på sykehus, for sikkerhets skyld, sier Midtervoll.

" width=