Sterke klimagasser samles inn i store mengder

Innsamling av gasser fra kjøleskap, varmepumper og andre apparater har de siste 13 årene redusert Norges utslipp tilsvarende 5,1 millioner tonn CO2.

Publisert 15.09.2023

16. september er den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget. Kuldemedier, som brukes for eksempel i kjøleskap og varmepumper, og som bryter ned ozonlaget, er faset ut. Men det finnes fremdeles i kasserte produkter.

Disse og mange av erstatningsstoffene er også sterke klimagasser.

Det er viktig både å hindre lekkasjer av gasser fra utstyr i bruk, og å samle inn alle slike gasser når utstyr tas ut av bruk.

Gasser fra kjøleskap, frysere og andre kuldemedier

Gassene er i hovedsak ulike typer kuldemedier fra produkter som kjøleskap, frysere, husholdningsvarmepumper og luftkondisjonering i kjøretøy. I tillegg kommer gass fra større kuldeanlegg og varmepumper brukt i dagligvarehandel, bygninger og industri.   

Norge samler også inn gasser brukt i isolasjonsskum i små kjøleskap og frysere, samt brannslukkingsgassen halon og den svært sterke klimagassen SF6, som brukes i høyspentbrytere.

Sparer miljøet for ozonreduserende stoffer og sterke klimagasser

De viktigste ozonreduserende stoffene er såkalte KFK-er, som tidligere ble brukt i blant annet kjøleskap og spraybokser. Disse ble i en mellomfase substituert med de mildere HKFK-ene.

Gjennom internasjonale avtaler og nasjonal regulering fra 1979, er bruken av de ozonreduserende gassene gradvis opphørt.

HFK-er og andre stoffer, som ikke er ozonreduserende, men som er sterke klimagasser, ble faset inn som erstatning.

  • KFK-er og andre ozonreduserende stoffer er regulert gjennom Montrealprotokollen (1987). Avtalen har konkrete mål med tidspunkter for reduksjon og stans av ny bruk av hvert enkelt ozonreduserende stoff. Avtalen ble i 2016 utvidet til også å omfatte HFK klimagasser.
  • Klimagasser: FNs klimakonvensjon (1994) har som mål å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som vil hindre farlig, menneskeskapt påvirkning av klimasystemet. Den omfatter blant annet CO2, metan, lystgass og fluorerte klimagasser som HFK-er og SF6.
  • Ozonreduserende stoffer er også sterke klimagasser, men de er ikke omfattet av klimakonvensjonen fordi de er regulerte gjennom Montrealprotokollen. KFK-er og andre ozonreduserende stoffer er derfor ikke inkludert i nasjonale klimagassregnskap, selv om de fleste er svært sterke klimagasser.