Fann ikkje hamnespy i Oslofjorden

Den skadelege framandarten hamnespy ser førebels ikkje ut til å ha bevega seg frå Koster i Sverige til Oslofjorden, viser nye dykkeundersøkingar.

Publisert 23.02.2024

– Frykta for å få hamnespy inn i Oslofjorden er reell. Oslofjorden er saman med Vestlandet det området i Noreg med størst skipstrafikk frå utanlandske hamner, i tillegg til mange fritidsbåtar. Vi er derfor glade for at hamnespy førebels ikkje er funne i fjorden, seier fungerande direktør i Miljødirektoratet, Torfinn Sørensen.

Dykket i Ytre Hvaler og Fredrikstad

Med økonomisk støtte frå mellom anna Miljødirektoratet driv Oslofjordens friluftsråd prosjektet «Sjå opp for hamnespy i Oslofjorden». Ved hjelp av lokale dykkeklubbar har prosjektet gjort søk etter hamnespy i Ytre Hvaler og Fredrikstad, som er dei næraste områda til Koster. 

– Ytre Hvaler og Fredrikstad vart undersøkt for hamnespy fordi det var størst sannsyn for at framandarten ville spreie seg dit først. Vi kan ikkje slå fast at hamnespy ikkje har komme til Oslofjorden, men undersøkingane gir god grunn til å tru det, seier Torfinn Sørensen.

Miljødirektoratet håpar å kunne setje i gang fleire undersøkingar av hamnar i Oslofjorden allereie i år, der både hamnespy og andre framande artar vil bli kartlagt. 

Store konsekvensar

Hamnespy kjem opphavleg frå Japan, og spreier seg med skips- og båttrafikk, teiner og anna fiskeutstyr. Arten legg seg som store teppe på havbotnen, og fortrengjer alle andre artar. Dette kan få store konsekvensar for økologien og naturmangfaldet i norske havområde.

Sjølv om den største risikoen for spreiing av hamnespy er knytt til kommersiell skipstrafikk, kan også fritidsbåtar spreie framandarten. Tidlegare har ballastvatn på større skip bidrege til å spreie framande artar, men dette blir no regulert internasjonalt og har gitt positive resultat. Det går også føre seg arbeid for å sikre rutinar som skal gjere at framande artar ikkje spreier seg ved at dei fester seg på skroga på skip.

Råd til fritidsbåteigarar

Også eigarar av fritidsbåtar er viktige i kampen mot hamnespy. Miljødirektoratet har følgjande råd til fritidsbåteigarar:

  • Før du set ut båten og anna utstyr blir det tilrådd å botnsmørje med grohemmende måling, for å hindre at hamnespy fester seg på båten. 
  • Hamnespy døyr når det tørkar ei veke i luft, når det ligg i ferskvatn i minst seks timar eller når det blir pakka inn i pvc-plast gjerne med eddiksyreløysing på innsida.
  • Båtar og utstyr som har vore på land gjennom vinteren er derfor trygge å setje på sjøen.
  • Båtar som har lege i hamna gjennom vinteren kan gjerne takast opp og blir spylte. Unngå at spylevatnet hamnar i sjøen.
  • Viss du har fått hamnespy på båten, ta han opp på land, spyl og skrap bort hamnespyet, og legg det til lufttørking eller i ei bøtte eller eit kar med ferskvatn. Unngå at spylevatn hamnar i sjøen.
  • Unngå å oppsøkje hamner der det er registrert funn av hamnespy, som til dømes Koster og ein del stader på Vestlandet.