Hva er Naturpanelet?

Naturpanelet er et globalt vitenskapspanel. På samme måte som FNs klimapanel (IPCC), skal Naturpanelet (Ipbes):

 1. Utrede og sammenfatte status for kunnskap for å sikre faglig troverdighet og politisk legitimitet.
 2. Fremme utvikling av forvaltningsverktøy, som overfører kunnskap til politiske beslutningstakere.
 3. Identifisere fagområder der det er behov for ny kunnskap.
 4. Bygge kapasitet i utviklingsland.

Du kan lese mer om Naturpanelet og hvordan de jobber på Ipbes nettsted:

Hovedrapporter, forvaltningsverktøy og kapasitetsbygging

Slik nomineres eksperter fra Norge

Personer med relevant ekspertise innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap, økonomi og urfolkskunnskap oppfordres til å la seg nominere som forfattere.

Fremgangsmåte for nominasjon av eksperter

Ha tilgjengelig en elektronisk kopi av din CV. Den skal legges ved.

 • Registrer deg som bruker av naturpanelet sine nettsider:
 • Logg deg inn
 • Fyll ut nominasjonsskjemaet digitalt: 
 • Merk deg at du til å begynne med velger hvilken utredning det er du er interessert i å bidra til. 

I denne delen av søknadsskjemaet:
Details of Government/Organisation supporting your nomination

Klikk på:

 • Government
 • Norway
 • Norway – Nina Ingrid Vik, National Focal Point

Reisestøtte

Nasjonale miljømyndigheter har i hovedsak dekket midler til reisestøtte, og noe til delkompensasjon for arbeidstid. Men institusjonene må påberegne å betale hoveddelen av arbeidstiden for deltakende eksperter selv.

Norske eksperter i Naturpanelet

Disse ekspertene bidrar i det internasjonale samarbeidet knyttet til Naturpanelet:

 1. Anders Skonhoft, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 
 2. Gunnar Austrheim, NTNU-vitenskapsmuseet
 3. Nikolai Friberg, Norsk institutt for vannforskrining
 4. Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen
 5. Graciela Rusch, Norsk institutt for naturforskning
 6. Elizabeth Selig, Norsk institutt for vannforskrining
 7. Erik Gomez Baggethun, Norsk institutt for naturforskning
 8. Fern Wickson, GenØk, Senter for biosikkerhet
 9. David N. Barton, Norsk institutt for naturforskning

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet med Naturpanelet, ved å:

 • Representere Norge på alle plenumsmøter.
 • Informere og nominere eksperter fra norske fagmiljøer til naturpanelets ekspertgrupper og utredningsarbeid. Det skjer i samarbeid med Norges forskningsråd.
 • Koordinere nasjonale høringer av Naturpanelets rapportutkast og sammendrag for beslutningstakere. Utkastene sendes på høring til institusjoner eller enkeltpersoner som kan gi relevante kommentarer.
 • Informere norske interessenter om naturpanelets arbeid.

Koordinator for naturpanelet i Norge

Koordinator for teknisk støtteenhet for kapasitetsbygging

Norge har etablert en teknisk støtteenhet for kapasitetsbygging som skal:

 • Styrke medlemslands deltakelse og eierskap i naturpanelets faglige utredninger.
 • Tilrettelegge for bruk av kunnskap som et verktøy for politiske beslutningstakere.
 • Tilrettelegge møter og læringsressurser.