Vi tilrettelegger for å få flere til å fiske. Målet er at alle får et godt tilbud. Fritidsfiske dekker både de som fisker større kvanta med garn og ruser, og de som fisker med sluk, mark eller flue for spenningens skyld.

Relevante oppgaver

 • Arealforvaltning
 • Forvalte bestander og forbedre habitater
 • Utvikle og organisere fisketilbudet
 • Administrere offentlig eide fiskeretter
 • Naturvennlig tilrettelegging
 • Informere og stimulere til fiske

Omfanget av oppgavene varierer. Arbeidet med å tilrettelegge for fiske i ferskvann er mer omfattende enn for fiske i saltvann.

Fritidsfiske

Fiske skal reguleres for å sikre høstbart overskudd, mangfold og produksjonsevne.

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i ferskvann og i saltvann, samt fiske og høsting av andre arter i ferskvann er hjemlet i lakse- og innlandsfiskloven.

Miljødirektoratet rolle

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for anadrome laksefisk. Statsforvalteren regulerer fiske etter kreps og fiskearter uten høstbart overskudd, mens fylkeskommunen har myndighet til å regulere fiske etter de vanlige høstbare artene av innlandsfisk.

Regelverket

Tilskuddsordninger

Statlige aktører innen miljø, landbruk og reiseliv gir støtte til fritidsfiske. De brukes til å forvalte bestander, kultivere og legge til rette for fritidsfiske. 

Kommuner og fylkeskommuner kan søke på ordningene for å ivareta og utvikle fisketilbudet. Andre kan også søke på ordningene, for eksempel frivillige organisasjoner eller grunneierlag.

Eksempler på slike ordninger

 • Landbruks- og matdepartementet bevilger midler til å utvikle fisketurisme og næringsfiske.
 • Innovasjon Norge tilbyr langsiktig finansiering i form av lån, tilskudd og garantier, for eksempel til utvikling av reiselivsprodukter.
 • Kulturdepartementet fordeler spillemidler til tilrettelegging av stier og turveier som for eksempel kyststier
 • Miljødirektoratet bevilger midler til tiltak:
  - for å bevare og forvalte ville, anadrome laksefisk
  - til å tilrettelegge for statlig sikrede friluftslivsområder
  - til friluftslivsaktivitet, inkludert organiserte fiskeaktiviteter

Andre veiledere og nettsider

I arbeidet med fritidsfiske bør kommunene og fylkeskommunene bidra til god forvaltning av fiskeartene, og til god allmennkunnskap om hvilke rettigheter og plikter knyttet fil fiske allemannsretten gir.

Relevante lenker om fritidsfiske

Veiledere for deg som skal fiske

Turistfiske - egne regler gjelder

Se tall og fakta om fritidsfiske