Grensen mellom elv og sjø er den mest relevante grensen kommunen setter i vann.

Krav om å fastsette grense

Kommunen skal avgjøre grensen mellom:

  • elv eller bekk
  • innsjø eller tjern
  • elv eller bekk og sjø

Flere interessenter kan fremme krav, for eksempel grunneiere, interesseorganisasjoner, fiskere eller enkeltpersoner. Kommunen kan også fastsette grensen etter eget initiativ.

Kommunen vurderer saken

Kommunen avgjør om kravet er berettiget, og vurderer saken etter gjeldende bestemmelser:

Retningslinjer for bruk av § 31 

Befaring

Kommunen gjennomfører befaring med representanter fra rekvirenten, grunneiere og fiskeinteresser til stede.

Slik fatter kommunen vedtak

Merking av grenser

Grensene skal merkes tydelig. Merking av soner avtales nærmere med Statens naturoppsyn.

Kommunen kan ta i bruk privat grunn til merking av grenser, se

Databasen Naturbase er et nyttig verktøy for å tegne inn grenser på kart.

Fastsette andre grenser

Litt om andre grenseopptegninger i vann (enn mellom elv og sjø):

  • Midtstrømslinje i elv eller bekk har betydning for avgrensing av friløp for fisken og forbudet mot å stenge helt for fiskens frie gang, ifølge lov om laksefisk og innlandsfisk § 35. Hovedregelen er at midtstrømslinjen skal følge djupålen. Hvis djupålen er vanskelig å påvise, skal den gå midt i vannløpet.
  • Om elvestrekningen skal anses som en foss? Bestemmelsen har aldri blitt brukt. Hvis et krav skulle bli fremsatt må kommunen henvende seg til Miljødirektoratet. 
  • Fastsetting av bredde på vassdrag, fjord eller sund er også en lite aktuell bestemmelse. Hvis et krav skulle bli fremsatt må kommunen henvende seg til Miljødirektoratet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid