Hvorfor og hvordan reguleres fisket?

  • Det må være åpnet for fiske gjennom lov og forskrift for at du skal kunne fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag.
  • Reguleringen av fisket skal sikre at naturlige bestander av anadrom laksefisk og deres leveområder forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.
  • Reguleringen skal også gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere.
  • I arbeidet med reguleringene skal det også legges vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur.
  • Høsting av anadrome laksefisk kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd.
  • Den overordnede målsettingen for å regulere fisket etter anadrom laksefisk er at fisket skal være tilpasset tilstanden for den enkelte bestand.

Gytebestandsmål for enkeltbestander er et viktig element i en slik forvaltning. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytefisk i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd.

Fisketid er det viktigste virkemiddelet for å nå gytebestandsmålet.

Gjeldende fiskebestemmelser, fisketider og hvor det er åpnet for fiske finner du her:

Merk at Statsforvalteren har fastsatt forskrifter med bestemmelser om blant annet fiske ved utløpet av vassdrag.

Om reguleringsprosessen

Miljødirektoratet foretar hovedrevisjoner av fiskebestemmelsene hvert 4.-5. år.

Det innebærer at det tas en helhetlig gjennomgang av fiskebestemmelsene for samtlige vassdrag og sjøområder.

Du kan lese mer om reguleringsarbeidet i Miljødirektoratets veileder med retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021:

Nye forskrifter for fiske

Prosessen med å utarbeide nye forskrifter som skal regulere fisket fra 2021 ble satt i gang høsten 2019. 

Miljødirektoratet har mottatt nye føringer fra Klima- og miljødepartementet for reguleringen av fiske med faststående redskap i sjø.

Ifølge føringene skulle føre var-prinsippet tillegges betydelig vekt i arbeidet med reguleringene. De svakeste bestandene skulle tas spesielt hensyn til. Ny kunnskap om bestandsutviklingen for laks i Tanavassdraget tilsier at de fleste bestandene der i ikke har hatt noe høstbart overskudd de seneste to årene. Det ble derfor våren 2021 gjennomført en tilleggsregulering i sjøområder der laks hjemmehørende i Tana utgjør en vesentlig del av fangstene.

Oppsummering av høringsinnspill og Miljødirektoratets vurdering av innspillene:

Nye fisketider for krokgarn finner du her: 

Tirsdag 25. mai 2021 fattet Stortinget følgende vedtak, jf. Innst. 430 S (2020- 2021), jf. Dokument 8: 148 S (2020-21):

«Stortinget ber regjeringen tillate krokgarnfiske i Finnmark i 2021, og vurdere andre tiltak for å styrke villaksbestandene.»

I et brev fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Miljødirektoratet datert 28. mai 2021 skriver KLD følgende:

Vi viser til Stortingets vedtak 25. mai om å tillate krokgarnfiske i Finnmark i 2021. Som følge av vedtaket ber Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet fastsette de reguleringer som er nødvendige for å tillate fiske med krokgarn i kystregionen og fjordregionene i Finnmark.

Med bakgrunn i dette fastsatte Miljødirektoratet 1. juni 2021 endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø, som åpner for fiske med krokgarn i deler av Finnmark i 2021.