Hvorfor og hvordan reguleres fisket?

 • Det må være åpnet for fiske gjennom lov og forskrift for at du skal kunne fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag.
 • Reguleringen av fisket skal sikre at naturlige bestander av anadrom laksefisk og deres leveområder forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.
 • Reguleringen skal også gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere.
 • I arbeidet med reguleringene skal det også legges vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur.
 • Høsting av anadrome laksefisk kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd.
 • Den overordnede målsettingen for å regulere fisket etter anadrom laksefisk, er at fisket skal være tilpasset tilstanden for den enkelte bestand.

Gytebestandsmål for enkeltbestander er et viktig element i en slik forvaltning. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytefisk i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd.

Fisketid er det viktigste virkemiddelet for å nå gytebestandsmålet.

Gjeldende fiskebestemmelser, fisketider og hvor det er åpnet for fiske finner du her:

Merk at Statsforvalteren har fastsatt forskrifter med bestemmelser om blant annet fiske ved utløpet av vassdrag.

Om reguleringsprosessen

Miljødirektoratet foretar hovedrevisjoner av fiskebestemmelsene hvert fjerde til femte år.

Det innebærer at det tas en helhetlig gjennomgang av fiskebestemmelsene for samtlige vassdrag og sjøområder.

Den siste hovedrevisjonen ble vedtatt i 2021. I perioden mellom hovedreguleringene åpnes det kun for helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene. Som helt nødvendige endringer regnes:

 • Behov for å redusere beskatningen grunnet vesentlig lavere innsig enn forutsatt ved innføring av gjeldende fiskebestemmelser.  
 • Behov for justeringer grunnet ny kunnskap om bestandssituasjonen som viser at gjeldende bestemmelser er fastsatt på feil grunnlag (feil i kunnskapsgrunnlaget).  
 • Det kan åpnes for fiske ved etablering/revitalisering av lokalt forvaltningsorgan der dette har vært fraværende/dårlig fungerende.  
 • Det kan åpnes/unnlates å åpnes for fiske i vassdrag/deler av vassdrag ved forbedret/manglende fangstrapportering.  
 • Det kan åpnes for fiske i vassdrag og tilgrensende sjøområder etter behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, når vassdraget har blitt friskmeldt av Mattilsynet eller at Mattilsynet har godkjent fisket, og bestandssituasjonen og andre forhold tilsier at fisket kan åpnes.  
 • Det kan unnlates å åpnes for fiske dersom krav om at en forholdsmessig del av fisket forvaltes til fordel for allmenheten ikke er oppfylt der staten har bevilget vesentlige økonomiske midler til tiltak.  
 • Nødvendige endringer av fiskebestemmelsene vil bli gjort ved endring av forskrift(er), etter høring. Eventuelle endringsforslag sendes fylkesmannen innen utgangen av november. Statsforvalteren sine innspill og vurderinger sendes til Miljødirektoratet innen utgangen av desember. Miljødirektoratet sender eventuelle forskriftsendringer på høring i januar/februar, og fastsetter eventuelle forskriftsendringer tidlig på våren. 

Du kan lese mer om reguleringsarbeidet i Miljødirektoratets veileder med retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021:

Aktører i forvaltningen