I Norge har vi tre arter sjøvandrende laksefisk; laks, ørret og røye. Sjøvandrende ørret og røye kalles sjøørret og sjørøye. De lever i mer enn 400 elver, og utgjør omtrent 25 prosent av alle atlantiske laksebestander i verden.

I dag er villaksen havnet på rødlista over utrydningstruede arter. Vi har derfor et spesielt ansvar for å bevare og beskytte den.

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for å forvalte laks, sjøørret og sjørøye. Det innebærer å:

  • overvåke tilstanden til bestandene 
  • lage bestemmelser om fisket
  • holde oppsyn med fisket
  • drifte genbanker og gjenoppbygge bestander
  • kalke vassdrag

Miljødirektoratet bekjemper også fremmede arter som pukkellaks og lakseparastitten Gyrodactylus salaris, som truer laksebestandene våre. 

Hvorfor reguleres fisket?

Laks, sjøørret og sjørøye er en viktig ressurs, men den er begrenset. Myndighetene setter derfor regler for hvor mye vi kan fiske, både i elv og sjø. Slik beskyttes sårbare bestander mot overhøsting. Dette skal sikre at vi også i fremtiden har et overskudd å høste av.

Myndighet og ansvar

Det er mange aktører som bidrar i lakseforvaltningen:

Internasjonalt samarbeid

Den nordatlantiske laksekonvensjonen, NASCO, har siden 1983 regulert fiske etter laks i internasjonale farvann. Den bidrar til å verne, forvalte og gjenoppbygge laksebestandene. Disse landene deltar i samarbeidet: EU, Norge, Storbritannia, Island, Russland, Canada, USA og Danmark (på vegne av Færøyene og Grønland).