Her får du hjelp til å finne ut hvor og når det er lov å fiske, og hvilke redskap du kan bruke. Hak av:

Hvis du skal fiske i en elv, må du følge disse reglene

De to vedleggene til forskriften gir oversikt over hvor det er tillatt å fiske, og ikke. 

Før du fisker, bør du ha kunnskap om akkurat den elva du vil fiske i, som for eksempel

  • fisketider
  • beliggenhet
  • bestandstilstand
  • fangststatistikk

Det finner du i Lakseregisteret

Hva skal du fiske med?

Å fiske med stang eller håndsnøre fra land og fra båt er tilltatt hele året.

I noen områder er det ikke lov til å fiske i perioden 1. mars-30. april. Du finner en oversikt over disse områdene i forskriften.

 

 

Det er ikke tillatt å fiske med denne typen redskap.

Fisketider og andre regler for fiske av laks, sjøørret og sjørøye

Hvorfor reguleres fisket?

Laks, sjøørret og sjørøye er en begrenset ressurs, og derfor blir fisket nøye overvåket og begrenset. Målet er å bevare og bygge opp bestandene, slik at vi kan utnytte et eventuelt overskudd og sikrer mangfoldet innen artene på lang sikt.

Hvordan endres eller justeres reglene?

Miljødirektoratet justerer fiskebestemmelsene hvert fjerde til femte år, ved å gjennomgå reglene for alle vassdrag og sjøområder. Sist gang dette ble gjort var i 2021.

Fisketider og andre regler for fiske av laks, sjøørret og sjørøye er fastsatt som juridiske bestemmelser i

  • forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag
  • forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø

Statsforvalteren kan ha egne regler for fiske utenfor elvemunninger eller kraftverk. Informasjon finner du på:

  • Statsforvalteren.no: Se sidene om laksefiske for ditt fylke.
  • Lovdata.no: Bruk søkeordene fiskeforskrift og fylkesnavn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid