Her får du hjelp til å finne ut hvor og når det er lov å fiske, og hvilke redskap du kan bruke. Hak av:

Hvis du skal fiske i en elv, må du følge disse reglene

De to vedleggene til forskriften gir oversikt over hvor det er tillatt å fiske, og ikke. 

Før du fisker, bør du ha kunnskap om akkurat den elva du vil fiske i, som for eksempel

 • fisketider
 • beliggenhet
 • bestandstilstand
 • fangststatistikk

Det finner du i Lakseregisteret

Hva skal du fiske med?

Å fiske med stang eller håndsnøre fra land og fra båt er tilltatt hele året.

I noen områder er det ikke lov til å fiske i perioden 1. mars-30. april. Du finner en oversikt over disse områdene i forskriften.

 

 

Det er ikke tillatt å fiske med denne typen redskap.

Fisketider og andre regler for fiske av laks, sjøørret og sjørøye

Hvorfor reguleres fisket?

Laks, sjøørret og sjørøye er en begrenset ressurs, og derfor blir fisket nøye overvåket og begrenset. Målet er å bevare og bygge opp bestandene, slik at vi kan utnytte et eventuelt overskudd og sikrer mangfoldet innen artene på lang sikt.

Villaksens liv er en reise. Den starter livsløpet i én bestemt elv, og legger ut på en flere tusen kilometer lang vandring i havet, hvor den spiser og vokser seg stor. Når den er kjønnsmoden returnerer den til den samme elva for å formere seg (gyte).

Fiskesesongen foregår om sommeren, når fisken er på vei oppover elvene til sine gyteplasser. Hvis vi fisker for mye da, kan det bli for lite gytende fisk om høsten.

Om høsten må det være nok fisk som gyter i en elv, til at nok laks vender tilbake for å gyte neste høst. Miljødirektoratet følger derfor utviklingen av laksebestandene tett, for å sette grenser for hvor mye laks som kan fiskes.

Hver elv har derfor et gytebestandsmål for anadrome laksefisk. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytefisk i elva, og vi kan høste av overskuddet.

Å begrense fisket slik at det bare er lov å fiske i en periode av året, er det viktigste virkemiddelet for å nå gytebestandsmålet. Denne perioden kaller vi for fisketiden.

Hvordan endres eller justeres reglene?

Miljødirektoratet justerer fiskebestemmelsene hvert fjerde til femte år, ved å gjennomgå reglene for alle vassdrag og sjøområder. Sist gang dette ble gjort var i 2021.

Fisketider og andre regler for fiske av laks, sjøørret og sjørøye er fastsatt som juridiske bestemmelser i

 • forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag
 • forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø

Ut over hovedrevisjonene hvert fjerde til femte år, kan reglene bare endres hvis det er helt nødvendig:

Eksempler på situasjoner hvor det er behov for å redusere fiske er

 • hvis antall fisk som returenerer til elva er vesentlig lavere enn antatt
 • ny kunnskap om sitiuasjonen for bestandene viser at reglene er fastsatt på feil grunnlag, eller hvis det er feil i kunnskapsgrunnlaget
 • vassdrag med manglende rapportering av fangst

Eksempler på situasjoner hvor fisket kan økes

 • Det kan åpnes for fiske hvis et lokalt forvaltningsorgan etableres, der dette har vært fraværende eller har fungert dårlig.
 • vassdrag med forbedret rapportering av fangst
 • hvis vassdraget blir friskmeldt av Mattilsynet etter behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Nødvendige endringer av fiskebestemmelsene skjer ved endring i forskrift(er), etter høring

 1. Forslag til endringer skal sendes til Statsforvalteren innen utgangen av november.
 2. Statsforvalteren vurderer forslaget og sender dem til Miljødirektoratet innen utgangen av desember.
 3. Miljødirektoratet sender eventuelle forslag til endringer av forskrift på høring i januar/februar, og fastsetter dem tidlig på våren. 

Statsforvalteren kan ha egne regler for fiske utenfor elvemunninger eller kraftverk. Informasjon finner du på:

 • Statsforvalteren.no: Se sidene om laksefiske for ditt fylke.
 • Lovdata.no: Bruk søkeordene fiskeforskrift og fylkesnavn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid