Hvor skal jeg rapportere fangst? Hvor du skal rapportere fangst, er avhengig av hvordan du skal fiske
Laksefiske i elv

Du skal rapportere fangsten til rettighetshaver i elva du har fisket i.

Du skal rapportere fangsten til til Statsforvalteren i nasjonal base.

Du skal rapportere fangsten til Statistisk sentralbyrå.

Du skal rapportere fangsten til Miljødirektoratet.

Hva skal rapporteres?

Som fisker skal du rapportere

  • hvor du har fisket
  • hvor mange fisk du har fanget
  • samlet vekt av fangsten
  • om fisken er avlivet eller gjenutsatt
  • dato eller ukenummer når fangsten ble tatt

Tallene for laks fordeles på

  • smålaks: fisk under 3 kg
  • mellomlaks:fisk fra og med 3kg men under 7kg
  • storlaks, fisk fra og med 7kg

Det er ingen inndeling i vektklasser for sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks.

Regnbueørret og pukkellaks skal ikke settes ut igjen etter fangst.

Vi skiller ikke mellom villaks og rømt oppdrettslaks når fangsten rapporteres.

Hvorfor skal jeg rapportere fangsten?

Når du rapporterer fangsten din bidrar du med verdifull kunnskap til forvaltning og forskning.

Pålitelig kunnskap er avgjørende for arbeidet med å styrke villaksen som ressurs. Det gir også et viktig kunnskapsgrunnlag for fritidsfiske og næringsvirksomhet.

Lakseforvaltningen følger nøye med i utviklingen av laksestammene. Tall fra fangststatistikken forteller oss mye om utviklingen i ulike perioder.

Hvem tar imot informasjonen?

Miljødirektoratet organiserer innsamlingen av fangstrapporter i samarbeid med Statsforvalteren og Statistisk sentralbyrå.