Når en fremmed skadelig art inntar nye områder, kan den skade naturen på flere ulike måter, for eksempel:

  • endre strukturen på naturtyper
  • fortrenge arter som finnes naturlig på stedet, ved konkurranse om næring eller leveområder
  • krysse seg med arter som finnes naturlig på stedet
  • være bærer av parasitter og sykdommer

Her kan du lese mer om fremmede arter:

Forvaltning av fremmede arter

I Norge samarbeider flere myndigheter om å bekjempe fremmede skadelige arter:

Tiltaksplan

Tiltaksplanen mot fremmede skadelige organismer følger opp nasjonale og internasjonale føringer i arbeidet mot fremmede skadelige organismer.

Rollene i miljøforvaltningen

Mange privatpersoner og frivillige organisasjoner gjør også et viktig arbeid med å bekjempe fremmede arter.

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter

Det er mulig å søke Miljødirektoratet om tilskudd til å bekjempe spredning av fremmede arter. Målgruppene for ordningen er regionale, nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Offentlige aktører er ikke i målgruppa for ordningen.  

Veiledere 

Slik kan problemer knyttet til fremmede arter håndteres:

Rapportere om funn 

Finner du fremmede arter i naturen kan du melde dem til Artsdatabanken via databasen Artsobservasjoner eller ved å bruke mobilappen Artsorakel. Appen er enkel å bruke når du er ute på tur.

Informasjon om ulovlig import og salg av fremmede organismer kan meldes til Miljødirektoratets tipsordning: Tips og varsler om ulovlige miljøforhold.

Regelverk

Regelverkene som er knyttet til fremmede organismer er:

Internasjonalt samarbeid mot fremmede arter

Fremmede arter er en av de største truslene mot naturmangfold og økosystemfunksjoner globalt. Miljødirektoratet følger opp flere internasjonale avtaler, som har egne bestemmelser som gjelder fremmede arter.

Relevante lenker