Fremmede skadelige arter

Når en fremmed skadelig art inntar nye områder, kan den skade naturen på flere ulike måter, for eksempel:

  • endre strukturen på naturtyper
  • fortrenge arter som finnes naturlig på stedet, ved konkurranse om næring eller leveområder
  • krysse seg med arter som finnes naturlig på stedet
  • være bærer av parasitter og sykdommer

Forvaltning av fremmede arter

I Norge samarbeider flere myndigheter om å bekjempe fremmede skadelige arter:

Tiltaksplanen finner du her:

Rollene i miljøforvaltningen er fordelt slik:

Veiledere 

Slik kan problemer knyttet til fremmede arter håndteres:

Temasider

Rapportere om funn 

Finner du fremmede arter i naturen skal de meldes til Artsdatabanken via databasen Artsobservasjoner. 

Informasjon om ulovlig import og salg av fremmede organismer kan meldes til Miljødirektoratets tipsordning: Tips og varsler om ulovlige miljøforhold.

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter

Det er mulig å søke Miljødirektoratet om tilskudd til å bekjempe spredning av fremmede arter. Målgruppene for ordningen er regionale, nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Offentlige aktører er ikke i målgruppa for ordningen.  

Regelverk

Fremmede organismer forvaltes i henhold til disse regelverkene:

Internasjonalt samarbeid mot fremmede arter

Fremmede arter er en av de største truslene mot naturmangfold og økosystemfunksjoner globalt. Miljødirektoratet følger opp flere internasjonale avtaler, som har egne bestemmelser som gjelder fremmede arter.