Fremmede skadelige arter

Når en fremmed skadelig art inntar nye områder kan den påføre naturen skade på flere måter, for eksempel:

  • Endre strukturen på naturtyper.
  • Fortrenge arter som finnes naturlig på stedet, ved konkurranse om næring eller leveområder.
  • Krysse seg med arter som finnes naturlig på stedet.
  • Være bærer av parasitter og sykdommer.

Forvaltning av fremmede arter

Miljødirektoratet har ansvar for å forvalte forskrift om fremmede organismer. Den har som mål å hindre at fremmede arter innføres, settes ut, spres eller gir uheldige følger for naturen. Vi deltar også i internasjonalt samarbeid på dette området. 

Myndigheter fra ulike sektorer har sammen med oss ansvar for å oppfylle denne strategien:

Det innebærer å gjennomføre tiltak, forvalte og håndheve regelverk knyttet til å innføre, spre, kontrollere og bekjempe fremmede arter. 

Kommunene har myndighet til å treffe avgjørelser etter plan- og bygningsloven og ulike sektorlover. De har en viktig rolle i arbeidet med å nå de nasjonale miljømålene og internasjonale forpliktelser. Målene er derfor et viktig grunnlag i kommunenes arealforvaltning. I tillegg skal kommunene ivareta naturmangfold som en regional og lokal verdi. 

Fylkesmannen skal veilede kommunene og bidra til å samordne og gjennomføre tiltak mot fremmede skadelige arter på regionalt nivå. Fylkesmennene kan også ta initiativ til handlingsplaner mot fremmede arter regionalt.  

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter

Det er mulig å søke Miljødirektoratet om tilskudd til å bekjempe spredning av fremmede arter. Målgruppene er regionale, nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Offentlige aktører er ikke i målgruppa for ordningen.  

Veiledere 

Her finner du råd om hvordan du bør håndtere problemer knyttet til fremmede arter:

Regelverk

Fremmede organismer forvaltes i henhold til disse regelverkene:

Internasjonalt samarbeid mot fremmede arter

Fremmede arter er en av de største truslene mot naturmangfold og økosystemfunksjoner globalt. Miljødirektoratet følger opp flere internasjonale avtaler, som har egne bestemmelser som gjelder fremmede arter.