Dialog og samarbeid

Mange aktører har en rolle i å beskytte naturmangfoldet, for eksempel utbyggere, myndigheter, frivillige organisasjoner og grunneiere.

Kontakt grunneier

God dialog er viktig, både før du går i gang, og underveis i prosessen. Ta kontakt med grunneier så tidlig som mulig for å få tillatelse til å gjennomføre tiltak knyttet til å bekjempe fremmede plantearter.

Samarbeide med andre aktører?

Samarbeid kan gi bedre effekt av de samlede tiltakene, men også verdifull erfaringsutveksling. 

  • Hvis du vurderer å samarbeide med andre aktører, bør du opplyse kommune og statsforvalter om hva du ønsker å få til.
  • Kommuner som grenser til hverandre kan samarbeide.
  • Frivillige organisasjoner og lag gjør en viktig jobb i å bekjempe fremmede arter.
  • Du kan også kontakte firma som kan leies inn for å bekjempe de vanskeligste fremmede artene.

Myndighetenes roller

Her kan du lese mer om myndighetenes roller i arbeidet med å bekjempe fremmede plantearter: 

Spre kunnskap om fremmede plantearter

Myndigheter har en spesiell rolle i å kommunisere om fremmede plantearter, men alle plikter å sette seg inn i og følge regelverket.

Kommunikasjon kan virke forebyggende og spare samfunnet for tap av natur, mye arbeid og store kostnader. En viktig del av arbeidet med å bekjempe fremmede plantearter, er derfor å bidra til å øke forståelsen for hvorfor fremmede plantearter er et problem og hvilke arter som utgjør en risiko. Spre kunnskap om:

  • regelverk og veiledning
  • riktig avfallshåndtering 
  • riktig massehåndtering

Eksempel: Det er spesielt viktig å spre informasjon til bygg- og anleggsbransjen om
krav til massehåndtering for masser som inneholder fremmede arter. Se:

Eksempel: Hagevettreglene for private hageeiere skal bidra til forebygge spredning av fremmede plantearter:

Ta riktig plantevalg

Ta gode valg basert på kunnskap om risiko for stedegne arter, før du eventuelt planter ut nye arter. Vær klar over at planter fra hagesenter og gartnerier ofte er fremmede arter, som kun er tillatt innenfor hagegjerdet.

Unngå å plante ut fremmede plantearter

Hvis du skal plante ut arter bør du bruke stedegne arter fra samme område eller landsdel, og ikke fremmede plantearter.

Unngå å plante ut arter som tilhører en av disse tre kategoriene i fremmedartslista: Potensielt høy risiko, høy risiko eller svært høy risiko. 

Følg disse rådene hvis du skal skaffe og plante ut nye planter:

  1. Gjør deg kjent med hvilke plantearter som står på fremmedartslista til Artsdatabanken, før du eventuelt kjøper nye planter. 
  2. Gjør deg kjent med hvilke arter det er forbudt å innføre, sette ut og omsette i Norge. Se forbudslista nedenfor.
  3. Sjekk om det er søknadsplikt? Gjør deg kjent med hvilke arter som du må søke Miljødirektoratet om å sette ut utenfor hager. Se veilederen nedenfor.

Velg arter som ikke skader naturen!

Krav om skriftlig miljørisikovurdering

Det er krav om at det utarbeides skriftlig miljørisikovurdering hvis det skal settes ut fremmede, landlevende planter i forbindelse med at det skal etableres eller utvides parkanlegg, transport- eller områder for næringsbygg. Se:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid