Basert på din forståelse av den fremmede plantearten og det området de vokser i, bør du utarbeide en prosjektplan som oppsummerer problemer og utfordringer som må løses.

På denne siden får du hjelp til å sette opp en plan. Bruk planen:

 • som grunnlag for å bestemme om du skal bekjempe en fremmed planteart, eller ikke.
 • til å planlegge, gjennomføre og følge opp tiltaket over lengre tid.
 • til å dokumentere fremdriften og eventuelle justeringer i prosjektet.

Erfaringene fra prosjektet gir verdifull innsikt, og kan være nyttige for deg eller andre i fremtidige prosjekter.

Planlegge tiltak

All kunnskap skal innhentes i denne fasen. Du skal velge relevante metoder, både for den første gangen du behandler området, og for oppfølgingstiltak, ut fra hvilken art du skal bekjempe.

Lag en tidslinje som dekker alle fasene i prosjektet, som beskriver når du skal utføre tiltakene i løpet av året, og hvordan du vil overvåke resultatene over tid.

Sjekkliste for denne fasen

 1. Er tiltaket avklart med grunneier?
 2. Innhente kunnskap om den fremmede arten
 3. Er det spesielle utfordinger med arten du skal bekjempe?
 4. Innhente kunnskap om det relevante området for tiltaket (se nedenfor).
 5. Befaring med naturkartlegging (se nedenfor).
 6. Gjør gode prioriteringer
 7. Hvilke metoder skal brukes for bekjempelse
 8. Hvilket utstyr trenger du? 
 9. Planlegg hvordan planteavfall skal håndteres
 10. lanlegg hvordan rengjøring av utstyr skal utføres
 11. Hvordan følge opp området over tid?

Innhente kunnskap om det relevante området for tiltaket

I en tidlig fase av planleggingen må du skaffe deg kunnskap om området den fremmede plantearten vokser i. Spørsmål det er viktig å få svar på er: 

 • Hvor stort er tiltaksområdet?
 • På hvilket areal er det viktigst å starte tiltaket først?
 • Fins det truede eller sårbare arter eller naturtyper?
 • Finnes det dyreliv som kan ta skade av bekjempelsen du planlegger, for eksempel insekter eller fugler?
 • Fins det sårbar vegetasjon som kan ta skade?
 • Er eventuelle naturverdier i konflikt med metoden du har valgt?
 • I tilfelle du planlegger å bruke plantevernmidler, finnes det rennende vann eller andre vannkilder i området, ferdsel i området, beitende dyr?

Sett området på kartet

Når du besvarer disse spørsmålene, utformer du samtidig et kart som viser hvor den fremmede plantearten forekommer, eventuelle naturverdier og andre særlige hensyn.

Bruk relevante kart og databaser

Arter

Åpne Artskart.no og undersøk om det er registrert sjeldne og trua arter i området. Artskart kan også gi deg informasjon om det finnes andre fremmedarter i området.

Norsk rødliste for arter gir oversikt over arter som har risiko for å dø ut i Norge:

Natyrtyper

Åpne Naturbase og undersøk om det er registrert viktige naturtyper i området. Det finnes også andre temalag som kan være relevante å bruke i Naturbase. 

Du kan også bruke dette verktøyet, som hjelper deg å søke i Naturbase.no: 

Norsk rødliste for naturtyper gir oversikt over hvilke naturtyper som kan gå tapt i Norge. 

Kommunene bør være kjent med og følge opp kravene i denne veilederen: 

Befaring med naturkartlegging

Du kan hente kunnskap om området både i kart og databaser, men for å fullstendig oversikt må du i tillegg dra på befaring for å få få ny og oppdatert kunnskap om naturen i området, og utbredelsen av den fremmede planten.

Vær nøye med å kartlegge fremmedarten innen det gitte området. Hvis forekomster av den fremmede arten ikke oppdages, kan det føre til ny spredning og dermed til at tiltaket mislykkes. Finner du viktige naturverdier som de eksisterende basene ikke har registrert?

Gjennomføre tiltak

Alle avveininger og planlegging er på plass i prosjektet og du skal gjennomføre det første tiltaket for å bekjempe en fremmed planteart. Tiltak og erfaringer omtales i en rapport som du deler med relevante aktører.

Sjekkliste for denne fasen

 1. Gjennomføre tiltakene med de metodene som du har valgt i planen du har utformet 
 2. Håndtere planteavfall 
 3. Rengjøre redskap 
 4. Rapportere til relevante aktører

Skriv en kortfattet rapport som nøyaktig viser hva som er gjort, og dette må være synlig i et kart. Dette er viktig for å sikre at man jobber på de samme arealene hvert år. 

Følge opp tiltak

Grundig og hyppig oppfølging etter at tiltak er gjennomført, er avgjørende for at du skal lykkes med prosjektet. Etterarbeidet etter første tiltak for bekjempelse, er i mange tilfeller mye enklere enn forarbeidet til prosjektet. 

Sjekkliste for denne fasen

 1. Overvåke tiltaksområdet
 2. Bekjempe eventuell tilvekst, år for år
 3. Evaluere prosjektet

Husk å evalurere prosjektet

Vurder effektiviteten av metodene du har brukt, fordi dette er en kritisk del av evalueringen. Beskriv hva hva som har fungert, og ikke.

Selv om du ikke kan se effekten av tiltaket før neste år, bør du reflektere over om resultatene møter forventningene dine. Dette er viktig for å utvikle metodene videre.

Effekten av metodene kan variere basert på flere faktorer. Unngå å trekke forhastede konklusjoner hvis du ikke oppnår de ønskede resultatene umiddelbart. Og husk, det er ikke uvanlig å se varierende resultater med samme metode.

Om større prosjekter

I større prosjekter bør du ha god dialog med Statsforvalter for å ivareta at ditt prosjekt er i tråd med regionale planer for å bekjempe fremmede plantearter.

Du kan vurdere å opprette en prosjektgruppe som kan være med å planlegge og styre prosjektet. Gruppa kan for eksempel bestå av representanter fra administrasjonen i kommunen, grunneier og frivillige. Vær sikker på at du har med riktig kompetanse i gruppa.

Vurderinger av ressurser er viktig, spesielt i større prosjekter:

 • Tid
 • Nok folk
 • Økonomi
 • Detaljplan for tiltak i et større område
 • Mulig samarbeid til andre myndigheter eller aktører

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget et eksempel på oppsett for plan: 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid