Tidlig innsats øker sjansen for å lykkes

Hvis vi oppdager den fremmede plantearten tidlig og iverksetter tiltak raskt, øker sjansen for å bekjempe den. Viktige fordeler med tidlig innsats er: 

  • forekomstene av arten er fortsatt små
  • rotsystemene er mindre utviklet
  • mengden frø i jorda (frøbanken) har ikke fått bygd seg opp enda
  • ressursbruken er mindre, enn hvis du starter seinere
  • det er lettere å håndtere avfall

Har du nok ressurser?

I mange situasjoner vil bekjempelsestiltak være nyttig. Men vær oppmerksom på at ufullstendige tiltak kan forverre situasjonen for visse arter.

Hos noen arter av busker kan for eksempel luking og beskjæring fremme planteveksten. Hvis du ikke fullfører prosessen, kan du faktisk ende opp med en større populasjon av planten enn du hadde før du begynte.

Tenk derfor nøye gjennom om du har nok tid og ressurser før du eventuelt starter et prosjekt.

Har du nok tid?

Har du tid og mulighet til å gjennomføre tiltaket til riktig tid? Når en kjenner arten en skal bekjempe kan en rette innsatsen til de deler av året planten er mest sårbar i forhold til metoden du har valgt.

Har du både tid og vilje til å tenke langsiktig? I de fleste tilfeller vil bekjempelse av fremmede arter ta flere år. Det er derfor viktig at du ser at du har mulighet til å følge opp arbeidet over tid.

Har du nok folk og utstyr? 

Har du tilstrekkelig folk til å utføre jobben? Har du riktig utstyr og redskaper? Du kan lese mer om behov for utstyr i metodedelen i denne veilederen.  

Søke om økonomisk tilskudd?

Sjekk om du kan søke om økonomisk tilskudd til å bekjempe fremmede arter. Hvilke målgrupper som kan søke, varierer mellom ordningene. 

Lokale ordninger

Noen kommuner har tilskuddsordninger for å bekjempe fremmede plantearter.

  • Se hjemmesiden til din kommune for mer informasjon. 

Eksempel på tilskuddsordning i en kommune:

Statlige ordninger

Det er viktig å vurdere både kostnader og nytte ved tiltak når innsatsen skal prioriteres. Kostnader knyttet til bekjempelse av fremmede plantearter er omtalt i denne rapporten, og viser store forskjeller i kostnader for å bekjempe ulike arter: 

 

Tips for å prioritere riktig

Hvis du kommer frem til at du ikke har nok ressurser, bør du velge en strategi som krever mindre innsats og det er viktig at du prioriterer riktig. Innsatsen kan styres på flere ulike måter. De viktigste er:

Kan du unngå å bruke plantevernmidler?

En hovedregel når du skal velge metode for å bekjempe fremmede plantearter, er å velge mekaniske metoder framfor kjemiske.

Noen arter er imidlertid nesten umulige å bli kvitt uten plantevernmidler, fordi innsatsen som kreves er så stor at fremdriften hadde nesten stoppet opp. 

I de tilfellene vi likevel bruker plantevernmidler, bruker vi treffsikre metoder, med minst mulig spredning av plantevernmidler til omgivelsene. Hensynet til naturverdiene der vi jobber, skal prioriteres høyt. 

I veilederen går vi ikke inn på detaljer om verneutstyr i forbindelse med bruk av plantevernmidler. Dette anser vi som kunnskap du må hente inn selv, etter å ha gjennomført det obligatoriske kurset som kreves for å bruke yrkespreparater av plantevernmidler. Se råd om dette i steg 3 i denne veilederen.

Mattilsynet forvalter forskrift om plantevernmidler, og all veiledning knyttet til bruk av plantevernmidler finner du på deres nettside.

Du må gjennomføre autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler, hvis du skal bruke plantevernmidler utenfor hager.

På Mattilsynet.no finner du mange råd knyttet til bruk av plantevernmidler, for eksempel retningslinjer for skilting av behandlingsområdet og råd om bruk av verneutstyr:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid