Løvtrær er en gruppe planter med stor variasjon, og derfor er det viktig å ha god kunnskap om den fremmede plantearten før du velger metode.

Eksempler på fremmede arter av løvtrær

Noen eksempler på  av løvtrær som i følge fremmedartslista har kategoriene svært høy og høy risiko er: Platanlønn, gullregn, alpegullregn, storlind, grønnpilkurvpil, alpeasal, hageeple og balsampoppel, berlinerpoppel og hestekastanje.

Busker og trær har mange like egenskaper og det er først og fremst størrelsen på arten som er utslagsgivende for om du skal bruke metodedelen for trær eller busker. Se gjerne på begge kapitlene før du velger metode.

Metodene for å bekjempe bartrær og løvtrær beskrives hver for seg, fordi de to gruppene reagerer ulikt på metodene. Bruk av plantevernmidler er bare aktuelt for løvtrær, ikke for bartrær. 

Merk at du kan kombinere metoder, for eksempel ved å bruke en metode ved oppstart, og en annen metode når du skal følge opp etter det første tiltaket. For løvtrær er det ofte nødvendig å kombinere metoder, fordi de har stor evne til å skyte nye skudd fra røtter og stubber.  

Hogst av fremmede løvtrær

Hogst brukes som metode på store trær og eventuelt store bestander. Da må du vurdere om:

  • kjøring gir skader på terrenget (tidspunkt på året).
  • verdier av tømmeret kan utnyttes.
  • det blir store mengder avfall som kan bære frø.

Vurderingene må være slik at vi oppnår minst mulig negativ påvirkning på arter og naturtyper.

  • Bruk en kombinasjon av metoder for løvtrær, fordi det ofte er den mest effektive tilnærmingen.
  • Det er ikke tilstrekkelig bare å hogge ned eller klippe ned trærne. Avhengig av art, kan de skyte opp stubbeskudd eller rotskudd.
  • Hvis du har god tid og det er snakk om få individer, kan du vurdere mekanisk fjerning av den overjordiske delen over flere år. 
  • Artene er ofte livskraftige. Etter en utpining av arten, kan det være nødvendig å bruke plantevernmiddel.
  • Følg opp en frøbank over flere år. Dette er en viktig del av prosessen.

Luke eller kutte løvtrær

Her tenker vi i hovedsak på mindre trær som kommer fra en spredning fra større frøtrær og inn i en gitt naturtype. En stor fordel er å fjerne dem før de selv blir frøtre.

Mindre trær håndteres med lettere utstyr. Jo mindre de er, jo flere kan fjernes pr. tidsenhet. Selv om det kan være mange, er det ikke sikkert det er nødvendig med å kjøre eller bære dem ut av den aktuelle naturtypen. Hvis du klarer å rive opp treet med rot, blir treet trolig drept eller betydelig svekket.

Ringbarking

Ringbarking kan være aktuelt når du har få trær å behandle, og du ønsker å unngå bruk av plantevernmiddel. Det er viktig at det barkes helt inn mot støttevevet i treet, at det gjøres helt rundt treet og i en bredde på 20 til 30 cm. 

Lag to “barkeringer” ovenfor hverandre. Vær nøyaktig! De ulike artene har stor evne til å skyte skudd fra rot, og fra nedre del av treet under den nederste ringen.

Det tar tid før trærne dør av dette, så sett av nok tid til oppfølging. Selv om noen trær dør før dette, bør du sette av 5 år, eller mer. 

Beite: Bruk av husdyr

Noen arter av beitedyr kan holde fremmede løvtrær borte fra seminaturlige naturtyper og beitemark.

Beiting kan kombineres med manuell fjerning av trærne, når du ønsker å redusere bruken av plantevernmiddel.

Ikke alle fremmede løvtrær er like populære som beiteplante. Vi kan regulere dette noe med beitetrykket, beite om vinteren når det ikke er mange andre fristelser og bruke beitedyr som liker bark og skudd på løvtrær.

Det er i utgangspunktet også lettere å få dyrene til å beite på små trær og planter, enn på store trær. Geita må sies å være en spesialist her. Ellers er de gamle husdyrrasene mer egnet til å gnage i seg skudd og blad.

Å kombinere beiting med andre metoder kan være en god løsning. Det er imidlertid ikke riktig å sette på beitedyr rett etter at det er benyttet plantevernmiddel.

Bruke plantevernmidler

Plantevernmiddel er aktuelt å bruke mot fremmede løvtrær. Løvtrær har generelt en stor evne til å svare på et rent mekanisk tiltak. Dette kan være at de skyter mange nye skudd fra enten stubben eller rotsystemet, eventuelt begge deler. Hvis en skal unngå bruk av plantevernmiddel, må en ta disse nye skuddene ofte og over mange år for å pine ut treet. En kan som sagt få hjelp til dette av beitedyr.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid