Fremmede skadelige planter kan spres fra et sted til et annet når masser flyttes. Det er derfor viktig at du aller først undersøker hvilke arter som vokser der du vil grave.

Gå til kilder med eksisterende kunnskap om dette, og vurder om kunnskapen  er tilstrekkelig eller om du eventuelt må innhente ny kunnskap.

Aktsomhetsplikten innebærer at du må vurdere følgende før du eventuelt graver:

 1. Undersøk om du finner fremmede skadelige arter i området du vil grave. Vær spesielt oppmerksom hvis du finner arter med høy risiko for spredning.
 2. Hvis ja: Vurder om du må grave akkurat på dette stedet?
 3. Hvis du må det, kan du legge massene tilbake på samme sted etterpå?

Hvis du må flytte masser fins det flere tiltak (se neste steg i veilederen) du kan gjøre for å hindre at disse artene sprer seg. I en risikovurdering vurderer du om det bør gjøres tiltak for å forhindre spredning av fremmede skadelige arter. Denne veilederen gir råd om dette.

Høy risiko for spredning av disse artene

Høyrisikoarter har stor risiko for å spre seg, og kan påvirke naturmangfoldet negativt hvis masser blir håndtert på feil måte. 

Sweco har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet en rapport, som fremhever disse artene som spesielt skadelige fremmede arter:

 • Slireknearter: Kjempeslirekne, parkslirekne og hybridslirekne
 • Bjørnekjeksarter: Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme
 • Boersvineblom
 • Gullrisarter: Kjempegullris og kanadagullris
 • Lupinarter: Hagelupin, sandlupin og jærlupin
 • Pestrotarter: Legepestrot og P. japinicus (gjerne kalt japanpestrot)
 • Russekål
 • Russesvalerot
 • Rynkerose
 • Springfrøarter: Kjempespringfrø og mongolspringfrø

I denne rapporten finner du råd om håndtering og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter:

Bruk eksisterende kunnskap 

Gå til kilder for eksisterende kunnskap om fremmede skadelige arter i området. Informasjon nedenfor omfatter fremmede arter, rødlistearter, viktige naturtyper og verneområder:

Hver kommune har egne innsynsløsninger for kart, så henvend deg til din kommune om dette. 

Fylkesvise handlingsplaner

Statsforvalteren har egne handlingsplaner for bekjempelse av fremmede skadelige arter for hvert enkelt fylke. Sett deg godt inn i hvilke arter og anbefalinger som er omtalt for ditt område:

Annen informasjon

Er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig eller må ny kunnskap innhentes?

Råd ved mindre gravearbeider

Bruk denne appen til å finne navnet på en art:

 1. Last ned appen på mobiltelefonen din
 2. Ta bilde av en art i appen
 3. Appen gir deg forslag til artsnavn 

Råd ved større gravearbeider

Ved større tiltak må man vurdere kartlegging i tillegg til eksisterende kunnskap om fremmede arter i området. En kartlegging er en befaring av hele det planlagt berørte området for registrering av fremmede arter og stedfesting av forekomster.

Kartleggingen må gjøres av en biolog eller annen person med kompetanse på å identifisere aktuelle arter og må gjennomføres i vekstsesongen. Alle forekommende arter som er på fremmedartslista bør kartlegges.

Hvis gravearbeidet krever konsekvensutredning, se råd om innhenting av kunnskap i denne veilederen:

Innhente kunnskap om klima- og miljøtema - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid