Hvis du har funnet fremmede skadelige plantearter i et område der du planlegger å grave, så følg rådene på denne siden som beskriver hvordan du kan håndtere infiserte masser. Det er viktig at tiltaket du velger settes inn så tidlig som mulig, for å hindre skade på naturen. 

Har du funnet en eller flere av artene på denne lista?

Du fant en høyrisikoart: Krav om å gjør tiltak

Det skal alltid settes inn tiltak ved forekomst av høyrisikoarter. Se kapittel XX i denne veilederen: 

Art med lavere risiko: Vurdere å gjøre tiltak

Vurdér å gjennomføre ett av disse tiltakene: 

  • Husk å rengjøre maskiner og utstyr som er brukt i dette arbeidet.
  • Ved transport skal massene dekkes til. 
  • Masser som oppbevares overvåkes i minimum to til tre år.

Vurdere kostnad og nytte ved graving

Hvis risikovurderingen viser at det må gjøres avbøtende tiltak brukes en kost/nyttevurdering for å vurdere omfanget av tiltak opp mot potensialet for skade ved flytting av masser.

De enkleste og minst kostbare tiltakene bør vurderes først.

Kostnaden ved å gjennomføre et tiltak skal ikke være for stor i forhold til den risikoen arten har for å ødelegge biologisk mangfold.

Denne informasjonen er svært mangelfull, og her bør det bygges ut og evt. lenkes opp relevante ressurser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid