Pukkellaksen utgjør et problem når den blir kjønnsmoden, og trekker opp i elvene for å formere seg (gyte). Fordi all pukkellaks dør etter gyting, vil store mengder råtnende pukkellaks påvirke vannkvaliteten, og andre arter i elvene om høsten. Den har stor evne til å spre seg og etablere nye tallrike bestander. Arten har spredt seg til Norge etter utsettinger i Nord-Vest Russland. 

Forslag til handlingsplan

Miljødirektoratet har fått utarbeidet et forslag til handlingsplan i 2021. Det er naturlig at planen oppdateres etter hvert som vi får ny kunnskap. Miljødirektoratet mener at behovet for tiltak kan være større enn det som fremkommer av planen, og det vil utarbeides en ny versjon når tiltakene i 2023 er evaluert. 

Tiltak og metoder

Et hovedtiltak i handlingsplanen er å etablere fiskefeller nært munningen i den enkelte elv. Dette gjør det mulig å sortere ut pukkellaksen før den kommer opp i vassdraget. Dermed vil pukkellaksen verken kunne gyte, forstyrre sportsfisket eller forringe vannkvaliteten når den dør. En stor del av fangsten kan brukes som mat, og det lages produkter av både filet og rogn av pukkellaks.

Metodene som ble brukt i 2021 finner du omtalt i denne rapporten:

Test av ulike felletyper

Statsforvalteren i Troms og Finnmark kjøpte inn og prøvde ut ulike typer fiskefeller i 2022. Utprøvingen ble gjort i samarbeid med lokale fiskeforeninger, og konstruksjon av fellene var basert på råd fra den nasjonale kompetansegruppa for tiltak mot pukkellaks. Erfaringene fra testperioden var gode, og det er nå kjøpt inn et større antall fiskefeller til bruk i sesongen 2023. Det er også mulig å bygge billige og enkle feller i små vassdrag. Se veileder: 

For de største elvene skal det gjennomføres en utredning som gir svar på hva som er mulige tiltak.

Uttak av pukkellaks i sjøen

Pukkellaks er en anadrom laksefisk. Ordinært fiske i sjøen reguleres derfor av de samme reglene som for laks, sjøørret og sjørøye. Redskaper og fisketid i ulike regioner er regulert med hensyn til statusen for sårbare bestander av de naturlig forekommende artene.

I 2021 ble det fanget 38 930 pukkellaks i sjølaksefisket, og dette utgjorde omlag 25 prosent av den totale fangsten i Norge. Uttaket i sjølaksefisket bidrar som et supplement til hovedtiltaket som er å sortere ut pukkellaks i fiskefeller i elvemunningene.

Nasjonal kompetansegruppe

Miljødirektoratet har etablert en nasjonal kompetansegruppe som skal gi råd om hvordan pukkellaks kan bekjempes.

Aktører i arbeidet med å bekjempe pukkellaks

I Norge samarbeider flere aktører om å bekjempe pukkellaks.

Les mer om fremmede arter

Kontaktpersoner