Fordi all pukkellaks dør etter gyting, vil store mengder råtnende pukkellaks påvirke vannkvaliteten i elvene på høsten. Den har stor evne til å spre seg og etablere nye tallrike bestander. Arten har spredt seg til Norge etter utsettinger i Nord-Vest Russland. 

Pukkellaks har forekommet i norske elver siden 1950-tallet. Men først da det ble hentet ut nye stammer fra områder lenger nord på siste halvdel av 80-tallet, oppsto det sterke selvreproduserende bestander. Etter flere tiår med stabile men lave forekomster i Varanger, skjedde det en plutselig vekst i 2017. Dette året ble det registrert pukkellaks i store deler av Europa.

Både i 2017, 2019 og 2021 var det elver i Øst-Finnmark som fikk det største innsiget av gytemodne pukkellaks. Likevel ser vi at både mengden fisk og den geografiske utbredelsen øker raskt i denne perioden.

Forslag til handlingsplan

Miljødirektoratet har fått utarbeidet et forslag til handlingsplan i 2021. Det er naturlig at planen oppdateres etter hvert som vi får ny kunnskap. Miljødirektoratet mener at behovet for tiltak kan være større enn det som fremkommer av planen, og det vil utarbeides en ny versjon i lys av utviklingen som skjedde i 2021.

Tiltak og metoder

Et hovedtiltak i handlingsplanen er å etablere fiskefeller nært munningen i den enkelte elv. Dette gjør det mulig å sortere ut pukkellaksen før den kommer opp i vassdraget. Dermed vil pukkellaksen verken kunne gyte, forstyrre sportsfisket eller forringe vannkvaliteten når den dør. En stor del av fangsten kan brukes som mat, og det lages produkter av både filet og rogn av pukkellaks.

Metodene som ble brukt i 2021 finner du omtalt i denne rapporten:

Test av ulike felletyper

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal i 2022 kjøpe inn og prøve ut flyteristfeller i enkelte middels store vassdrag. I små vassdrag kan enklere felletyper være tilstrekkelige. Se veileder: 

For de største elvene skal det gjennomføres en utredning som gir svar på hva som er mulige tiltak.

Nasjonal kompetansegruppe

Miljødirektoratet har etablert en nasjonal kompetansegruppe som skal gi råd om hvordan pukkellaks kan bekjempes.

Aktører i arbeidet med å bekjempe pukkellaks

I Norge samarbeider flere aktører om å bekjempe pukkellaks.

Les mer om fremmede arter

Kontaktpersoner