Hvis GMO-en er godkjent til omsetning etter utsettingsdirektivet i EU, og ikke er forbudt etter forskrift om forbud mot genmodifiserte produkter i Norge, kan produktet tas inn og omsettes.  Merk at eventuelle vilkår kan være satt i godkjenningen. Gjør deg kjent med disse.

Merking av GMO

Generelt om merking

Alle GMO skal merkes. Merkekravene omfatter import, transport, distribusjon og omsetning, helt frem til sluttbruker på utsalgsstedet. Dette skal sikre at produktene behandles riktig under transport og distribusjon, og gi forbrukeren informasjon.

 • GMOen skal merkes gjennom alle ledd, og hvem som er den ansvarlige for merking er avhengig av hvor i salgskjeden GMOen befinner seg;
  • Importøren skal påse at merking er gjennomført på produktene før de distribueres videre.
  • Distributør (i butikk eller ved nettsalg) skal påse at produkter er merket etter merkekravet, også for å gi forbrukeren nok informasjon til å velge GMO-fritt.
 • Merkekravet innebærer at produkter som består av eller inneholder GMO skal merkes på norsk og/eller engelsk at de inneholder genmodifiserte organismer
 • På emballerte produkter skal merkingen stå på en etikett på hver emballasjeenhet. For andre produkter skal opplysningene komme frem av ledsagende dokument, oppslag eller notis i nettbutikk.

Kravene til merking fremgår av:

Spesielt om merking av genmodifisert nellik

De eneste GMO-ene som er tillatt å omsette i Norge i dag er seks lilla genmodifiserte nelliklinjer;

 • Moonlite (unik kode: FLO-40644-4)
 • Moonaqua (FLO-40689-6)
 • Moonberry (IFD-25958-3)
 • Moonvelvet (IFD-26407-2)
 • Moontea (SHD-27531-4)
 • Moonvista (FLO-40685-2)

Ved salg av buketter er det tilstrekkelig at merkingen fremgår på utsalgsstedet eller på virksomhetens nettside ved netthandel. Buketten trenger ikke å være merket etter at kjøp er gjennomført.

Alle de seks godkjente nelliklinjene nevnt over har unike koder, og denne koden skal fremgå av merkingen.

Andre krav etter genteknologiloven

Opplysningsplikt

Du plikter å gi opplysninger til tilsynsmyndighetene, uten hinder av taushetsplikten. 

Du har plikt til å varsle myndighetene ved uhell eller andre uforutsette forhold ved fremstilling og bruk av GMO.

Stanse virksomheten

Du plikter å stanse virksomheten hvis tilsynsmyndigheten gir pålegg om det.

Avverge og begrense skade, og gjennomføre tiltak

Du plikter å avverge og begrense skade ved å treffe rimelige tiltak dersom genmodifiserte organismer er kommet ut i miljøet i strid med loven, eller det viser seg at bruken medfører større risiko for miljø eller helse enn forutsatt ved godkjenning.

Du plikter å samle opp GMO etter uhell, eller treffe andre rimelige tiltak for å bekjempe dem. Tilsynsmyndigheten kan pålegge virksomheter å gjøre dette.

Erstatningsansvar 

Virksomheter som tar inn og omsetter GMO har ansvar for erstatning ved uhell. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid