Hvis det skjer uhell under transport som fører til utslipp av GMO, skal dette uten ugrunnet opphold meldes til Miljødirektoratet:

  • E-post: GMO@miljodir.no
  • Telefon: +47 73 58 05 00

Du plikter å samle opp GMO etter uhell, eller treffe andre rimelige tiltak for å bekjempe dem. Tilsynsmyndigheten kan pålegge virksomheter å gjøre dette.

Etterkommes ikke pålegg fra tilsynsmyndigheten, kan denne sørge for iverksetting av tiltakene på den ansvarliges bekostning. Tilsynsmyndighetens utgifter er tvangsgrunnlag for utlegg.

GMO som farlig gods

Uhell der de genmodifiserte organismene er klassifiserte som farlig gods skal også meldes til lokale brann- og redningsetat.

Generelle spørsmål om GMO

E-postadressen ovenfor kan også benyttes til generelle spørsmål om søknad og søkeprosesser. Se øvrig informasjon om GMO på Miljødirektoratet.no, før du eventuelt tar kontakt:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid