Hvis det skjer uhell under transport som fører til utslipp av GMO, skal dette uten ugrunnet opphold meldes til Miljødirektoratet:

  • E-post: GMO@miljodir.no
  • Telefon: +47 73 58 05 00

Du plikter å samle opp GMO etter uhell, eller treffe andre rimelige tiltak for å bekjempe dem. Tilsynsmyndigheten kan pålegge virksomheter å gjøre dette.

Tilsynsmyndigheten kan pålegge virksomheten å rydde opp eller iverksette tiltak på den ansvarlige sin bekostning.

GMO som farlig gods

Uhell der de genmodifiserte organismene er klassifiserte som farlig gods skal også meldes til lokale brann- og redningsetat.

Generelle spørsmål om GMO

E-postadressen ovenfor kan også benyttes til generelle spørsmål om søknad og søkeprosesser. Se øvrig informasjon om GMO på Miljødirektoratet.no, før du eventuelt tar kontakt:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid