Miljødirektoratets vedtak kan påklages til klageinstansen, i dette tilfellet Klima- og miljødepartementet. Det må skje innen tre uker fra det tidspunkt søker har mottatt underretning om vedtaket. Dette er i henhold til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 29.

En eventuell klage sendes til Miljødirektoratet:

  • E-post: post@miljodir.no
  • Postadresse: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim

Miljødirektoratet forbereder klagesaken og oversender den til Klima- og miljødepartementet.

Her finner du mer informasjon og veiledning om GMO: 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid