Felles godkjenning i EØS

Vedtak om søknader om omsetning avgjøres i regulatorisk komite under EUs GMO utsettingsdirektiv. Dersom søknaden godkjennes i EØS, er den automatisk godkjent i Norge. EUs beslutningsdokument med vilkår vil da også være gjeldende i Norge.

Eventuell EØS-godkjenning vil inneholde hva tillatelsen omfatter, tillatelsens gyldighetsperiode, og kan inneholde vilkår til utsettingen, som for eksempel merkekrav.

Søkers plikter

Søker plikter å følge opp eventuelle vilkår i godkjenningen og rapportere om resultatet av utsettingen. I tillegg følger generelle plikter til virksomheter som omfattes av genteknologiloven §§ 19–25.

Særnorske forbud

Norske myndigheter kan også forby eller begrense omsetning av en GMO som er godkjent i EØS hvis de mener den utgjør en fare for helse eller miljø, eller omsetningen for øvrig er i strid med genteknologilovens formål, så lenge det er i tråd med EØS-avtalen for øvrig.

Dette følger av genteknologiloven § 10 sjette ledd og tilpasningene til EØS-avtalen i vedlegg XX, punkt 25 d. I slike tilfeller vil da treffes et eget vedtak om et særnorsk forbud av regjeringen.

Ønsker du å lese mer om genmodifiserte organismer? Se: 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid