Dette steget i veilederen omfatter truede dyr og planter som er beskyttet av Cites-regelverket som gjelder i hele verden. Reglene er innarbeidet i det norske lovverket i Cites-forskriften. Du kan lese mer om dette her:

Svar på disse spørsmålene før du reiser eller handler

For å finne svar på om arten er listet i det internasjonale Cites-regelverket, må du finne svaret på disse spørsmålene:

 • Hva er lovlig å føre over landegrensene, og hva er forbudt?
  Før du eventuelt bestiller, reiser med dyr, fugler eller planter, må du undersøke om det er en utrydningstruet art.
 • Hvilke papirer må jeg ha? Hvordan søker jeg om tillatelse?
  Finn ut om du må søke om tillatelse, enten fra norske eller utenlandske myndigheter, for å føre denne arten over landegrensene.

Følg disse stegene for å finne svarene

Ved å følge stegene nedenfor, finner du svarene på spørsmålene og får hjelp til å følge regelverket på riktig måte.

1. Finn det vitenskapelige navnet på arten 

Kontakt produsent eller leverandør

 • Be om skriftlig dokumentasjon på hvilken art/arter dette er. Det er viktig at du får det vitenskapelige navnet på arten.
 • Ta godt vare på alle dokumenter som følger med, slik at eventuelle krav om dokumentasjon ivaretas best mulig.

Alle arter har et vitenskapelig navn, i tillegg til populærnavnet vi bruker til daglig. Det vitenskapelige navnet er det samme i hele verden, og hjelper myndigheter og forskere i alle land å samarbeide.

Årsaken til at du må finne det vitenskapelige navnet på arten, er for å legge til rette for kontroll av hva som sendes eller fraktes. Dette er viktig for å unngå at det skjer ulovlig handel med utrydningstruede arter. 

Følg denne veilederen videre, for å finne ut om du må søke om tillatelse før arten kan krysse landegrenser.

2. Finner du arten på denne lista?

Sjekk om arten er listet på denne internasjonale lista over utrydningstruede arter. 

 1. Gå inn på denne sida, Species+ (speciesplus.net)
 2. Legg inn det vitenskapelige navnet på arten i søkefeltet 
  (under fanen Search for species).
  Eksempel: Skriv (Navn som passer for denne veilederen)
 3. Hvis du får treff, vises Cites listing; I (blå), II (grønn) eller III (oransje).
 4. Noter deg dette, før du går videre.

Merk: Listene I, II og III ovenfor tilsvarer vedlegg 1, listene A, B eller C i det norske regelverket. (Det norske regelverket kalles for Cites-forskriften).

Merk: Synonymer til artsnavnet du har lagt inn kan forekomme som treff. Det betyr at det fins flere enn ett navn på arten. Så selv om det kommer opp et annet navn, må du forholde deg til det som treff, og krysse av for JA nedenfor.

Fant du det vitenskapelige navnet på arten på lista?

3. Du må ikke søke om tillatelse

Hvis arten ikke er listet av Cites, trenger du ikke å søke Miljødirektoratet om Cites-tillatelse for å frakte eller sende den inn eller ut av Norge.

3. Er arten oppført på liste I, II eller III? Disse generelle reglene gjelder:

4. Må du søke norske myndigheter om tillatelse? (liste I, norsk liste A)

Artene på denne lista er truede av utryddelse nå, og handelen er strengt regulert gjennom Cites-regelverket.

 • Ja, du må søke om Cites-tillatelse både ved inn- og utreise til Norge.
 • Husk at dette kravet også gjelder kjæledyr som tas med på ferie til utlandet.

Spesielle regler for levende planter

Hovedregelen for innførsel av planter regulert under Cites, er at nødvendig Cites-tillatelse skal følge forsendelsen om ikke annet er oppgitt. Plantearter på liste A kan behandles som planter på liste B, om det kan dokumenteres at de er kunstig formert og at det følger med plantesunnhetssertifikat utstedt av utførselsstatens plantesunnhetsmyndigheter. 

Ved utførsel av levende plantearter omfattet av Cites må du søke om plantesunnhetssertifikat hos Mattilsynet.

Slik søker du om tillatelse i Norge: 

 • Søk om Cites-tillatelse fra Miljødirektoratet. 
 • Søk om flerbrukstillatelse hvis du skal du krysse landegrensene flere ganger.

Du søker om disse tillatelsene elektronisk via denne lenken:
CITES – Eiersertifikat, tillatelse til inn- eller utførsel av truede arter, eller produkter av disse - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Flerbrukstillatelsen fra norske myndigheter er gyldig i opptil 3 år. Den har felter som skal stemples av toll ved ut- og innførsel, noe som gjør det enklere. Tar godt vare på alle dokumenter som følger med arten, slik at eventuelle krav om dokumentasjon ivaretas best mulig.

Ta godt vare på alle dokumenter som følger med arten, slik at eventuelle krav om dokumentasjon ivaretas best mulig.

Kontakt Miljødirektoratet hvis du er usikker på om det kreves tillatelse eller ikke. Skriv til cites@miljodir.no.

5. Merking

Det er krav om merking av visse arter på liste I (norsk liste A). Les mer om dette i denne bestemmelsen, og i vedlegg III til Cites-forskriften:

6. Registrering og eiersertifikat

Hvert eksemplar må i tillegg registreres hos Miljødirektoratet, og da får du et eiersertifikat i retur som alltid skal følge det enkelte eksemplaret. Les mer om kravene her:

Unntak: Det kreves ikke registrering/eiersertifikat for innenlands besittelse av planter.

7. Finn ut om du også må søke utenlandske myndigheter om tillatelse

Finn ut om du må søke om tillatelse fra utlandet: 

 • Kontakt  Cites-myndighetene i landet du skal reise til eller fra. Her finner du kontaktinformasjon for alle Cites-myndigheter i verden: 
  National CITES Authorities | CITES
 • Undersøk også om de godtar den norske flerbrukstillatelsen. 

8. Vis frem dokumenter og tillatelser

Alle dokumenter og tillatelser i original form må uoppfordret vises frem for tollmyndighetene ved grensepassering. Med grensepassering menes alle former for kryssing av grensen til Norge - enten om du selv er på reise eller at en pakke krysser grensen.

Velg rød sone for å vise frem papirene til tollmyndighetene ved grensepassering. Dette gjelder også grensepassering i utlandet.

4. Må du søke norske myndigheter om tillatelse? (liste II, norsk liste B)

Artene på denne lista er nødvendigvis ikke truede av utryddelse nå, men de er sjeldne og kan bli truede dersom handelen ikke reguleres. 

 • Hovedregelen er at det kreves Cites-tillatelser for artene på denne lista, ved inn- og utreise til Norge. 
 • Husk at dette kravet også gjelder kjæledyr som tas med på ferie til utlandet.

Spesielle regler for levende planter

Innførsel: Kunstig formerte planter på liste B kan unntas kravet om Cites-tillatelser om det følger med plantesunnhetssertifikat fra utlandet.

Ved utførsel av levende plantearter omfattet av Cites må du søke om plantesunnhetssertifikat hos Mattilsynet.

Slik søker du om tillatelse i Norge: 

 • Søk om Cites-tillatelse fra Miljødirektoratet. 
 • Søk flerbrukstillatelse hvis du skal krysse landegrensene flere ganger.

Du søker om disse tillatelsene elektronisk via denne lenken:
CITES – Eiersertifikat, tillatelse til inn- eller utførsel av truede arter, eller produkter av disse - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Flerbrukstillatelsen fra norske myndigheter er gyldig i opptil 3 år. Den har felter som skal stemples av toll ved ut- og innførsel, noe som gjør det enklere. Tar godt vare på alle dokumenter som følger med arten, slik at eventuelle krav om dokumentasjon ivaretas best mulig.

Kontakt Miljødirektoratet hvis du er usikker på om det kreves tillatelse eller ikke. Skriv til cites@miljodir.no

5. Merking

Det er krav om merking av utvalgte levende dyrearter på liste II (norsk liste B). Les mer om dette i denne bestemmelsen, og i vedlegg III til Cites-forskriften.

6. Registrering og eiersertifikat

Hvert eksemplar må i tillegg registreres hos Miljødirektoratet, og da får du et eiersertifikat i retur som alltid skal følge det enkelte eksemplaret. Les mer om kravene her:

Unntak: Det kreves ikke registrering/eiersertifikat for innenlands besittelse av planter.

7. Finn ut om du også må søke utenlandske myndigheter om tillatelse

Finn ut om du må søke om tillatelse til utførsel fra landet produktet befinner seg i: 

 • Kontakt Cites-myndighetene i landet du skal reise til eller fra. Her finner du kontaktinformasjon for alle Cites-myndigheter i verden: 
  National CITES Authorities | CITES

8. Vis frem dokumenter og tillatelser

Alle dokumenter og tillatelser i original form må uoppfordret vises frem for tollmyndighetene ved grensepassering. Med grensepassering menes alle former for kryssing av grensen til Norge - enten om du selv er på reise eller at en pakke krysser grensen.

Velg rød sone for å vise frem papirene til tollmyndighetene ved grensepassering. Dette gjelder også grensepassering i utlandet.

4. Du må kanskje søke om tillatelse fra norske myndigheter

For arter på Cites liste III (norsk liste C), er det bare krav om Cites-tillatelse hvis arten stammer fra et land som har listet arten. Denne listen over land står i Species+. Hvis eksemplaret ikke stammer fra et av disse landene, er det ikke krav om Cites tillatelser.

5. Finn ut om du må søke utenlandske myndigheter om tillatelse

Ta kontakt med Cites-myndighetene i landet du skal reise til eller fra. Her finner du kontaktinformasjon for alle Cites-myndigheter i verden:

National CITES Authorities | CITES

 1. Finn ut hvilke Cites-regler de har.
 2. Finn ut om du må søke om tillatelse til utførsel fra landet arten befinner seg i.

6. Vis frem dokumenter og tillatelser

Alle dokumenter og tillatelser i original form må uoppfordret vises frem for tollmyndighetene ved grensepassering. Med grensepassering menes alle former for kryssing av grensen til Norge - enten om du selv er på reise eller at en pakke krysser grensen.

Velg rød sone for å vise frem papirene til tollmyndighetene ved grensepassering. Dette gjelder også grensepassering i utlandet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid