Her finner du regler og gode råd hvis du skal krysse landegrenser med et musikkinstrument, eller sende eller motta det. Det er viktig at du på forhånd setter deg inn i regelverket.

Denne veilederen gjelder utrydningstruede og sårbare dyr og planter som er beskyttet av et regelverk som gjelder i hele verden, som vi populært kaller for Cites. Reglene er innarbeidet i det norske lovverket (Cites-forskriften). Du kan lese mer om dette her:

Tropiske treslag og elfenben er eksempler på materialer brukt i musikkinstrumenter som er omfattet av Cites-bestemmelsene.

Svar på disse spørsmålene før du reiser eller handler

For å finne svar på om musikkinstrumentet inneholder arter eller produkter av arter som er listet i det internasjonale Cites-regelverket, må du finne svaret på disse spørsmålene:

 • Hva er lovlig å føre over landegrensene, og hva er forbudt?
  Før du eventuelt bestiller, reiser med eller skaffer deg et musikkinstrument, har du selv ansvar for å undersøke om det inneholder materialer av en truet art.
 • Hvilke papirer må jeg ha? Hvordan søker jeg om tillatelse?
  Finn ut om du må søke om tillatelse, enten fra norske eller utenlandske myndigheter, for å føre produktet over landegrensene.

Følg disse stegene for å finne svarene

Ved å følge stegene nedenfor, finner du svarene på spørsmålene og får hjelp til å følge regelverket på riktig måte.

1. Finn det vitenskapelige navnet på arten i produktet

Kontakt produsent eller leverandør

Hvis du skal kjøpe et produkt som inneholder materialer av en truet art, må du finne det vitenskapelige navnet på arten.

 • Be om skriftlig dokumentasjon på hvilken art/arter produktet inneholder. Det er viktig at du får det vitenskapelige navnet på arten.
 • Ta godt vare på alle dokumenter som følger med instrumentet, slik at eventuelle krav om dokumentasjon ivaretas best mulig.

Alle arter har et vitenskapelig navn, i tillegg til populærnavnet vi bruker til daglig. Det vitenskapelige navnet er det samme i hele verden, og hjelper myndigheter og forskere i alle land å samarbeide.

Årsaken til at du må finne det vitenskapelige navnet på arten, er for å legge til rette for kontroll av hva som sendes eller fraktes. Dette er viktig for å unngå at det skjer ulovlig handel med utrydningstruede arter. 

Følg denne veilederen videre, for å finne ut om du må søke om tillatelse før produktet krysser landegrenser.

2. Finner du arten på denne lista?

Sjekk om arten er listet på denne internasjonale lista over utrydningstruede arter. 

 1. Gå inn på denne sida, Species+ (speciesplus.net)
 2. Legg inn det vitenskapelige navnet på arten i søkefeltet 
  (under fanen Search for species).
  Eksempel: Skriv Dalbergia nigra
 3. Hvis du får treff, vises Cites listing; I (blå), II (grønn) eller III (oransje).
 4. Noter deg dette, før du går videre.

Merk: Listene I, II og III ovenfor tilsvarer vedlegg 1, listene A, B eller C i det norske regelverket. (Det norske regelverket kalles for Cites-forskriften).

Merk: Synonymer til artsnavnet du har lagt inn kan forekomme som treff. Det betyr at det fins flere enn ett navn på arten. Så selv om det kommer opp et annet navn, må du forholde deg til det som treff, og krysse av for JA nedenfor.

Finner du arten på denne lista?

3. Du må ikke søke om tillatelse

Hvis musikkinstrumentet ikke inneholder arter som er listet av Cites, trenger du ikke å søke Miljødirektoratet om Cites-tillatelse for å frakte eller sende det inn eller ut av Norge.

3. Er arten oppført på liste I, II eller III?

4. Må du søke norske myndigheter om tillatelse? (liste I, norsk liste A)

Artene på denne lista er truede av utryddelse nå, og handelen er strengt regulert gjennom Cites-regelverket. Eksempel: Et av de vanligste A-listede treslagene i musikkinstrumenter er Brazilian rosewood/rio-palisader (Dalbergia nigra).

 • Hvis du reiser med eget musikkinstrument som inneholder materialer av arter som er listet på Cites-liste I (norsk liste A), kreves det Cites-tillatelser ved inn- eller utreise til Norge.
 • Hvis du kjøper et liste-A musikkinstrument i utlandet, kreves det at du har Cites-tillatelser for tilbaketuren.

Ta godt vare på alle dokumenter som følger med musikkinstrumentet, slik at eventuelle krav om dokumentasjon ivaretas best mulig.

Slik søker du om tillatelse i Norge: 

 • Søk om Cites-tillatelse fra Miljødirektoratet 
 • Søk om flerbrukstillatelse hvis du skal du krysse landegrensene flere ganger.

Du søker om disse tillatelsene elektronisk via denne lenken:
CITES – Eiersertifikat, tillatelse til inn- eller utførsel av truede arter, eller produkter av disse - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Flerbrukstillatelsen fra norske myndigheter er gyldig i opptil 3 år. Den har felter som skal stemples av toll ved ut- og innførsel, noe som gjør det enklere å reise med instrumentet.

Kontakt Miljødirektoratet hvis du er usikker på om det kreves tillatelse eller ikke. Skriv til cites@miljodir.no.

5. Finn ut om du også må søke utenlandske myndigheter om tillatelse

Finn ut om du må søke om tillatelse til utførsel fra landet produktet befinner seg i: 

 • Kontakt  Cites-myndighetene i landet du skal reise til. Her finner du kontaktinformasjon for alle Cites-myndigheter i verden: 
  National CITES Authorities | CITES
 • Undersøk også om de godtar den norske flerbrukstillatelsen. 

6. Vis frem dokumenter og tillatelser

Alle dokumenter og tillatelser i original form må uoppfordret vises frem for tollmyndighetene ved grensepassering. Med grensepassering menes alle former for kryssing av grensen til Norge - enten om du selv er på reise eller at en pakke krysser grensen.

Kontakt Tolletaten for å få svar på hvordan du kan fremvise papirene for dem:
Ring Tolletaten - Tolletaten

Velg rød sone for å vise frem papirene til tollmyndighetene ved grensepassering. Dette gjelder også grensepassering i utlandet.

4. Inn- eller utførsel av musikkinstrument til eller fra Norge (liste II, norsk liste B)

Artene på denne lista er nødvendigvis ikke truede av utryddelse nå, men de er sårbare og kan bli truede dersom handelen ikke reguleres. 

Hovedregelen er at det er krav til tillatelse fra Miljødirektoratet for inn- eller utførsel av arter eller produkter av arter som er oppført på Cites liste II (norsk liste B). Se § 4-5. Det er sannsynligvis også krav om tillatelse fra utenlandske myndigheter. 

Hvis du selv reiser med musikkinstrument som inneholder materialer av arter som er listet på Cites-liste II (norsk liste B), kreves det kanskje ikke Cites-tillatelser ved inn- eller utreise til Norge.

Unntak fra hovedregelen gjelder:

Musikkinstrument kan derfor regnes som personlig reisegods, og det er ikke krav om Cites-tillatelse.

 • Eksempel: Hvis du reiser til utlandet med et musikkinstrument som inneholder en art som står på Cites liste II (norsk liste B), kan du reise uten Cites-tillatelser hvor instrumentet er til personlig bruk på reisen eller oppholdet.

Kontakt Miljødirektoratet hvis du er usikker på om det kreves tillatelse eller ikke. Skriv til cites@miljodir.no

Det kreves normalt ikke merking, registrering eller eiersertifikat for besittelse av instrumenter med Cites-listede arter.

5. Finn ut om du også må søke utenlandske myndigheter om tillatelse

Finn ut om du må søke om tillatelse til utførsel fra landet produktet befinner seg i: 

6. Vis frem dokumenter og tillatelser

Alle dokumenter og tillatelser i original form må uoppfordret vises frem for tollmyndighetene ved grensepassering. Med grensepassering menes alle former for kryssing av grensen til Norge - enten om du selv er på reise eller at en pakke krysser grensen.

Kontakt Tolletaten for å få svar på hvordan du kan fremvise papirene for dem:
Ring Tolletaten - Tolletaten

Velg rød sone for å vise frem papirene til tollmyndighetene ved grensepassering. Dette gjelder også grensepassering i utlandet.

4. Du må ikke søke om tillatelse fra norske myndigheter

Hvis musikkinstrumentet inneholder arter på Cites liste III (norsk liste C), er det bare krav om Cites-tillatelse hvis eksemplaret av arten i instrumentet stammer fra et land som har listet arten. Den listen over land stå i Species +. Hvis eksemplaret ikke stammer fra et av disse landene, er det ikke krav om Cites-tillatelser.

5. Finn ut om du må søke utenlandske myndigheter om tillatelse

Ta kontakt med Cites-myndighetene i landet du skal reise til. Her finner du kontaktinformasjon for alle Cites-myndigheter i verden:

National CITES Authorities | CITES

 1. Finn ut hvilke Cites-regler de har.
 2. Finn ut om du må søke om tillatelse til utførsel fra landet produktet befinner seg i.

6. Vis frem dokumenter og tillatelser

Alle dokumenter og tillatelser i original form må uoppfordret vises frem for tollmyndighetene ved grensepassering. Med grensepassering menes alle former for kryssing av grensen til Norge - enten om du selv er på reise eller at en pakke krysser grensen.

Kontakt Tolletaten for å få svar på hvordan du kan fremvise papirene for dem: Ring Tolletaten - Tolletaten

Velg rød sone for å vise frem papirene til tollmyndighetene ved grensepassering. Dette gjelder også grensepassering i utlandet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid