Innførsel til Norge

Innførsel eller import anses å ha funnet sted når forsendelsen har ankommet norsk landterritorium (inkludert Svalbard og Jan Mayen), selv om området befinner seg før fysisk passering av tollgrensen.

Dersom kravene om Cites-tillatelser ikke er oppfylt ved ankomst til Norge skal forsendelsen holdes tilbake og Miljødirektoratet kontaktes!

Miljødirektoratet utsteder som hovedregel ikke Cites-innførselstillatelse etter at innførselen har funnet sted, men det kan gjøres en konkret vurdering i hver sak.

Dette sier regelverket om innførsel eller import til Norge av Cites-arter, eller produkter av slike:

Cites-forskriften § 4. Innførsel

Hvilke tillatelser kreves ved innførsel?

Ved grensepassering inn til Norge skal utenlandsk Cites-utførselstillatelse (sammen med gjenparten til importør) stemples av tollvesen og original del sendes til Miljødirektoratet. Dersom importen også krever norsk Cites-innførselstillatelse, skal også norsk tillatelse (sammen med gjenparten til importør) stemples av tollvesenet og original del sendes tilbake til direktoratet.

Innførsel fra land utenfor EU/EØS

Alle innførsler fra land utenfor EU/EØS av arter på norsk Cites liste A og B skal følges av Cites-utførselstillatelse fra ansvarlig Cites myndighet i utlandet. Importør må også ha anskaffet seg en Cites-innførselstillatelse fra Miljødirektoratet FØR innførselen til Norge. Innførsel av arter på norsk liste C må følges av Cites-utførselstillatelse eller opprinnelsesbevis, og krever ikke norsk Cites-innførselstillatelse.

Innførsel fra land i EU/EØS

Alle innførsler fra land i EU/EØS av arter på norsk Cites liste A og B skal følges av Cites-utførselstillatelse fra ansvarlig Cites-myndighet i EU/EØS-staten. Hvis innførselen omhandler en art på norsk Cites liste A, må importør også ha anskaffet seg en Cites-innførselstillatelse fra Miljødirektoratet FØR innføring til Norge.

Det er ikke krav om innførselstillatelse for gjenutførsler (re-eksport) av arter på norsk Cites liste B fra EU/EØS. Merk særlig at f. eks. innførsel av reptiler på liste B oppdrettet i EU/EØS-stat (altså eksport) derfor vil kreve at det fremlegges BÅDE utførsels- og innførselstillatelse ved innførselen.

Cites-forskriften § 5 Utførsel og gjenutførsel

Cites-forskriften § 19 Cites-tillatelse

Utførsel fra Norge

Utførsel eller eksport fra Norge anses å ha funnet sted når forsendelsen har forlatt norsk landterritorium (inkludert Svalbard og Jan Mayen).

Alle utførsler av arter på norsk Cites liste A og B skal følges av utførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet. Det samme gjelder arter på liste C.

Cites-forskriften § 10. Personlig reisegods

Personlig reisegods

Inntil angitt mengde av følgende eksemplarer kan innføres til Norge i personlig reisegods og utføres fra Norge i personlig reisegods uten CITES-tillatelse:

  • 125 gram kaviar fra størarter Acipenseriformes
  • tre eksemplarer av regnstaver fremstilt av Cactaceae
  • fire krokodilleprodukter av ordenen Crocodylia, med unntak av hele eksemplarer og vesentlige deler av skinn, utstoppede eksemplarer, kjøtt og jakttrofeer
  • tre døde eksemplarer av dronningkonkylie Strombus gigas
  • fire døde eksemplarer av sjøhester Hippocampus spp.
  • tre døde eksemplarer av kjempemusling, Tridacnidae spp., hvor hvert eksemplar enten består av hele skjell eller to deler som passer sammen og som samlet ikke overstiger tre kg
  • ½ kg døde, tørre steinkoraller Scleractinia, inklusive deler derav, eller
  • 1 kg trebiter, 24 ml olje og to sett med perler (bønnekjeder, halskjeder eller armbånd) av Agarwood (oudh).

I tillegg kan normalt personer ta med seg musikkinstrument til/fra Norge som inneholder Rosewood/Dalbergia (unntatt D. nigra) eller Bubinga uten Cites tillatelser i personlig reisegods. Personlig reisegods defineres som deler eller produkter av ikke-levende eksemplarer av arter oppført på norsk Cites liste B som er omfattet av en persons bagasje eller som bæres av eller på vedkommende. Arter på norsk Cites liste A skal alltid følges av tillatelser, selv om det fraktes som personlig reisegods.

Cites-forskriften § 21. Cites flerbrukstillatelser

Flerbrukstillatelser

Miljødirektoratet kan også utstede flerbrukstillatelser for visse Cites-eksemplarer som skal innføres, utføres og gjenutføres flere ganger innenfor en angitt periode.

Cites-forskriften § 16. Transitt

Cites-forskriften § 25. Kontroll

Cites-forskriften § 29. Håndheving og sanksjoner

Spesielt til speditører

Merk at kjøretøy med Cites-varer må stoppe ved grensekontroll!

Dyrehelse og dyretransport

Forskrifter i forbindelse med dyretransport og dyrevelferd forvaltes av Mattilsynet. For håndtering av levende dyr tatt i beslag bør Mattilsynet kontaktes umiddelbart i påvente av en beslutning fra Miljødirektoratet eller andre etater.