Innførsel til Norge

Innførsel eller import anses å ha funnet sted når forsendelsen har ankommet norsk landterritorium (inkludert Svalbard og Jan Mayen), selv om området befinner seg før fysisk passering av tollgrensen.

Dersom kravene om Cites-tillatelser ikke er oppfylt ved ankomst til Norge skal forsendelsen holdes tilbake og Miljødirektoratet kontaktes!

Dette gjøres ved å sende en e-post til cites@miljodir.no eller ringe 73 58 05 00 (ved akutte tilfeller etter arbeidstid på telefon 930 63 971 eller 465 08 723. Gjelder kun for toll, mattilsyn, politi).

Miljødirektoratet utsteder som hovedregel ikke Cites-innførselstillatelse etter at innførselen har funnet sted, men det kan gjøres en konkret vurdering i hver sak.

Dette sier regelverket om innførsel eller import til Norge av Cites-arter, eller produkter av slike:

Hvilke tillatelser kreves ved innførsel?

Ved grensepassering inn til Norge skal utenlandsk Cites-utførselstillatelse (sammen med gjenparten til importør) stemples av tollvesen og original del sendes til Miljødirektoratet. Dersom importen også krever norsk Cites-innførselstillatelse, skal også norsk tillatelse (sammen med gjenparten til importør) stemples av tollvesenet og original del sendes tilbake til direktoratet.

Innførsel fra land utenfor EU/EØS

Alle innførsler fra land utenfor EU/EØS av arter på norsk Cites liste A og B skal følges av Cites-utførselstillatelse fra ansvarlig Cites myndighet i utlandet. Importør må også ha anskaffet seg en Cites-innførselstillatelse fra Miljødirektoratet FØR innførselen til Norge. Innførsel av arter på norsk liste C må følges av Cites-utførselstillatelse eller opprinnelsesbevis, og krever ikke norsk Cites-innførselstillatelse.

Innførsel fra land i EU/EØS

Alle innførsler fra land i EU/EØS av arter på norsk Cites liste A og B skal følges av Cites-utførselstillatelse fra ansvarlig Cites-myndighet i EU/EØS-staten. Hvis innførselen omhandler en art på norsk Cites liste A, må importør også ha anskaffet seg en Cites-innførselstillatelse fra Miljødirektoratet FØR innføring til Norge.

Det er ikke krav om innførselstillatelse for gjenutførsler (re-eksport) av arter på norsk Cites liste B fra EU/EØS. Merk særlig at f. eks. innførsel av reptiler på liste B oppdrettet i EU/EØS-stat (altså eksport) derfor vil kreve at det fremlegges BÅDE utførsels- og innførselstillatelse ved innførselen.

Utførsel fra Norge

Utførsel eller eksport fra Norge anses å ha funnet sted når forsendelsen har forlatt norsk landterritorium (inkludert Svalbard og Jan Mayen).

Alle utførsler av arter på norsk Cites liste A og B skal følges av utførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet. Det samme gjelder arter på liste C.

Personlig reisegods

Inntil angitt mengde av følgende eksemplarer kan innføres til Norge i personlig reisegods og utføres fra Norge i personlig reisegods uten CITES-tillatelse:

  • 125 gram kaviar fra størarter Acipenseriformes
  • tre eksemplarer av regnstaver fremstilt av Cactaceae
  • fire krokodilleprodukter av ordenen Crocodylia, med unntak av hele eksemplarer og vesentlige deler av skinn, utstoppede eksemplarer, kjøtt og jakttrofeer
  • tre døde eksemplarer av dronningkonkylie Strombus gigas
  • fire døde eksemplarer av sjøhester Hippocampus spp.
  • tre døde eksemplarer av kjempemusling, Tridacnidae spp., hvor hvert eksemplar enten består av hele skjell eller to deler som passer sammen og som samlet ikke overstiger tre kg
  • ½ kg døde, tørre steinkoraller Scleractinia, inklusive deler derav, eller
  • 1 kg trebiter, 24 ml olje og to sett med perler (bønnekjeder, halskjeder eller armbånd) av Agarwood (oudh).

I tillegg kan normalt personer ta med seg musikkinstrument til/fra Norge som inneholder Rosewood/Dalbergia (unntatt D. nigra) eller Bubinga uten Cites tillatelser i personlig reisegods. Personlig reisegods defineres som deler eller produkter av ikke-levende eksemplarer av arter oppført på norsk Cites liste B som er omfattet av en persons bagasje eller som bæres av eller på vedkommende. Arter på norsk Cites liste A skal alltid følges av tillatelser, selv om det fraktes som personlig reisegods.

Flerbrukstillatelser

Miljødirektoratet kan også utstede flerbrukstillatelser for visse Cites-eksemplarer som skal innføres, utføres og gjenutføres flere ganger innenfor en angitt periode.

Spesielt til speditører

Merk at kjøretøy med Cites-varer må stoppe ved grensekontroll!

Dyrehelse og dyretransport

Forskrifter i forbindelse med dyretransport og dyrevelferd forvaltes av Mattilsynet. For håndtering av levende dyr tatt i beslag bør Mattilsynet kontaktes umiddelbart i påvente av en beslutning fra Miljødirektoratet eller andre etater.