Det viktigste vi kan gjøre for å ta vare på naturmangfoldet, er å unngå inngrep i naturen. Kommunene har en helt avgjørende rolle, siden de forvalter 83 % av landets arealer.

I tillegg bruker Miljødirektoratet og andre offentlige myndigheter noen virkemidler for å ta vare på de aller mest trua artene og naturtypene i Norge.

Juridiske virkemidler

Naturmangfoldloven og dens forskrifter gir noen virkemidler for å ta vare på truede arter og naturtyper i Norge. Virkemidlene kan begrense aktiviteter som har negative konsekvenser og forplikte til aktive tiltak for å ta vare på naturverdiene.

Vern av natur

Vern av natur er et viktig virkemiddel for å sikre verdifulle naturområder mot framtidige inngrep.  Dette kan du lese mer om her:

Prioriterte arter

Arter kan få ekstra beskyttelse ved å få status som prioriterte arter etter naturmangfoldloven.

Når en art er vedtatt som prioritert art, er det forbudt å ta livet av, skade eller ødelegge den prioriterte arten.

For at en art skal bli prioritert, må den oppfylle minst et av disse kriteriene:

 • Bestandens levedyktighet er truet.
 • Arten har en vesentlig andel av sin naturlige utbredelse eller genetiske særtrekk i Norge.
 • Det er internasjonale forpliktelser knyttet til arten.

Miljødirektoratet leverer anbefalinger for nye prioriterte arter til Klima- og miljødepartementet. Det er regjeringen som vedtar prioriterte arter.

I dag har 14 arter statusen prioritert art i Norge.

 • Dyr: Dverggås, fjellrev, svarthalespove, elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge
 • Karplanter: Dragehode, honningblom, rød skogfrue, dvergålegress, svartkurle, skredmjelt, 
 • Moser: trøndertorvmose 
 • Lav: elfensbenlav

Prioriterte arter kan ha et eget økologisk funksjonsområde. Dette er områder arten er særlig avhengig av, slik som hekkeområder og rasteområder for fugl eller voksesteder for planter. I disse områdene er det regler for hva som er tillatt og ikke.

Alle prioriterte arter har egne forskrifter. Disse finner du i lovdata.no. Se veiledning til forskrifter om prioriterte arter her:

Prioriterte arter med økologisk funksjonsområde skal ha en egen handlingsplan.

Handlingsplanene beskriver hvilke tiltak som er nødvendige for å ta vare på artene og deres økologiske funksjonsområder.

Miljødirektoratet sørger for at det blir laget handlingsplaner for de prioriterte artene, og samordner de regionale statlige myndighetene som skal følge dem opp.

Fredete arter

58 arter av karplanter, moser og virvelløse dyr er fredet i Norge etter forskrift om fredning av truede arter. Dette er arter som er særlig truet av høsting eller annet direkte uttak. Artene er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse.

Se hvilke arter dette gjelder i vedlegget til forskriften:

Selv om en art er fredet, er den ikke nødvendigvis definert som truet i Norsk rødliste for arter. Arten kan være fredet fordi Norge har et særskilt ansvar for den gjennom Bernkonvensjonen.

Utvalgte naturtyper

Naturtyper som er spesielt viktige å ta vare på, kan få status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.

Når en naturtype er utvalgt, står det i loven at man skal ta særskilt hensyn til den. Det betyr at man skal unngå å påvirke områder med utvalgte naturtyper negativt, slik at naturtypen får mindre utbredelse eller dårligere økologisk tilstand. Dette gjelder både i offentlig forvaltning og for andre som kan påvirke naturtypene.

For at en naturtype skal bli utvalgt, må den oppfylle minst et av disse kriteriene:

 • Den har en utvikling eller tilstand som gjør at naturtypen er truet.
 • Den er viktig for én eller flere prioriterte arter.
 • Den har en vesentlig andel av sin utbredelse i Norge.
 • Den har internasjonale forpliktelser knyttet til seg.

Miljødirektoratet anbefaler nye utvalgte naturtyper til Klima- og miljødepartementet. Det er regjeringen som vedtar utvalgte naturtyper.

I dag er åtte naturtyper vedtatt som utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven: slåttemark, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog, kalksjøer, kystlynghei, åpen grunnlendt kalkmark og olivinskog.

Les definisjonene på de ulike naturtypene i forskrift om utvalgte naturtyper:

Se veiledning til forskrifter om utvalgte naturtyper her:

Alle utvalgte naturtyper skal ha en egen handlingsplan. Handlingsplanene sier hvilke tiltak man skal prioritere for å ta vare på de enkelte naturtypene.

Miljødirektoratet sørger for at det blir laget handlingsplaner for de utvalgte naturtypene, og samordner de regionale statlige myndighetene som skal følge dem opp.

Interessert i handlingsplanene? Handlingsplaner fire utvalgte naturtyper

Utsetting av truede arter

Bevaringsutsetting, altså en tilsiktet utsetting eller flytting av en art fra et sted til et annet for å bevare arten, er et av virkemidlene vi har som kan hindre at truede arter forsvinner.

Les Miljødirektoratets anbefalinger for bevaringsutsetting her:

Økonomiske virkemidler

Miljødirektoratet forvalter flere ulike tilskuddsordninger som gir støtte til grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner og institusjoner som vil ta vare på truede arter og naturtyper.

Les mer og søk her:

Planer på tvers av sektorer

Miljødirektoratet har i samarbeid med andre sektorer laget flere planer for tiltak som bidrar til å ta vare på trua natur i Norge.

Blant disse er:

Veiledning

Miljødirektoratet veileder i miljøregelverket som vi har ansvar for. Det betyr blant annet at vi gir veiledning i oppgaver som er delegerte til kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere.

Det gjør vi for å sikre at lover, retningslinjer og stortingsmeldinger blir brukt slik Stortinget har ment at de skal, for å ta vare på trua arter og naturtyper.

Internasjonalt arbeid for truet natur

Norge har undertegnet en rekke internasjonale avtaler og konvensjoner som forplikter oss til å ta vare på naturmangfold og tilrettelegge miljøinformasjon.

Miljødirektoratets arbeid for å ta vare på truet natur, er en del av Norges oppfølging av disse avtalene og konvensjonene.

Miljødirektoratets arbeid med trua natur skal også bidra til at vi når de nasjonale og internasjonale klima- og miljømålene.

I desember 2022 ble det inngått en ny internasjonal naturavtale under konvensjonen for biologisk mangfold. Miljødirektoratet jobber med å vurdere hvordan den nye naturavtalen kan implementeres i Norge.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid