6. Tabell med prioriterte tiltak

Samlet liste over prioriterte tiltak fra kapittel 3 i handlingsplan for åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone. Tabellen angir tidsplanen for når tiltakene er tenkt gjennomført (igangsatt, løpende, på kort sikt og på lang sikt), f.eks. vil restaurering og bygge nettverk ofte være aktuelt etter at man har stanset nedbygging.

Videre angis hvem som er hovedansvarlig for å initiere tiltak, slik som Miljødirektoratet (Mdir) eller Statsforvalter (SF), men dette må også sees i forhold til forvaltningsmodellen.  

Tiltak for langsiktig skjøtsel og restaurering

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.1.a

Skjøtsel av åpen grunnlendt kalkmark.

Nasjonalt

Mdir, SF

Umiddelbart, løpende

3.1.b

Bekjempelse av problemarter.

Nasjonalt

Mdir, SF

Umiddelbart

3.1.c

Stans nedbygging av gjenværende areal.

Nasjonalt

Mdir, SF

Umiddelbart

3.1.d

Restaurering.

Regionalt

Mdir, SF

Kort sikt

3.1.e

Målrette virkemiddelbruk for å ivareta åpen grunnlendt kalkmark i mer robuste økologiske nettverk. 

Nasjonalt/Regionalt

Mdir, SF

Kort sikt

Tiltak for effektiv organisering

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.2.a

Iverksette nasjonal handlingsplan i regi av statlig miljøforvaltning, ledet av Miljødirektoratet med statsforvalterne og kommuner som ansvarlige for oppfølging med virkemiddelbruk i regioner/fylkene. 

Nasjonalt

Mdir, SF

Umiddelbart

3.2.b

Iverksette etablert forvaltningsmodell for oppfølging av handlingsplan for åpen grunnlendt kalkmark (utenfor verneområder)

Nasjonalt

Mdir, SF

Umiddelbart

3.2.c

Videreføre en effektiv og samordnet organisering av forvaltning av åpen grunnlendt kalkmark i verneområder, på nasjonalt og regionalt nivå

Nasjonalt/Regionalt

Mdir,  SF/forvaltnings-myndighet

Umiddelbart

3.2.d

Identifisere og realisere samarbeidsområder med andre relevante sektorer som disponerer store arealer som kan bidra i økologiske nettverk, f.eks. energi, samferdsel og forsvar.

Nasjonalt/Regionalt

Mdir, SF

Umiddelbart

Tiltak for god kunnskap og dokumentasjon

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.3.a

Prioritere å kartlegge naturtypeforekomster der kartleggingsdekningen innenfor utbredelsesområdet er dårlig, der skjøtsels- og restaureringstiltak er aktuelt og der det er stort utbyggingspress

Hele landet

SF

Umiddelbart

3.3.b

Styrke kunnskapen om betydningen av landskapsøkologiske sammenhenger/økologiske nettverk av åpen grunnlendt kalkmark, og effekter av fragmentering.

Nasjonalt

Mdir

Umiddelbart

3.3.c

Avklare tiltak 3.1.3 – sikring av areal. Hvor mye areal er per i dag sikret gjennom andre virkemiddel gitt i plan- og bygningsloven, statlig sikrede friluftsområder osv.

Regionalt

Mdir, SF

Kort sikt

3.3.d

Oppdatere kunnskap- og beslutningsgrunnlag for naturtypen med mål om å avklare hva som er nødvendig for å oppnå at naturtypen skal få Rødlistestatus som ikke truet eller livskraftig.

Nasjonalt

Mdir

Kort sikt

3.3.e

Utvikle/ta i bruk skjøtselplanmaler.

Nasjonalt

Mdir

Kort sikt

3.3.f

Registrere stedfesta tiltaksaktivitet i tiltaksbase (under utredning/utvikling)

Nasjonalt, Regionalt, Lokalt

Mdir

Kort sikt

3.3.g

Evaluere måloppnåelse og effekt av tiltak midtveis i handlingsplanperioden, for evt. justering av innsats fram mot 2037

Nasjonalt

Mdir

Kort sikt

3.3.h

Som en del av arbeidet vil SNO kunne være nyttig til å følge opp aktuelle forekomster for å dokumentere tilstand, jf. både bevaringsmål i verneområder og at åpen grunnlendt kalkmark er en utvalgt naturtype.

Regionalt/Lokalt

Mdir, SF

Lang sikt

Tiltak for god veiledning og formidling

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.4.a

Videreføre veiledning og informasjon om tiltak for trua natur, tilskuddsordninger og handlingsplanoppfølging i regi av statsforvalter og nasjonal fagrådgiver.

Nasjonalt

Mdir/Nasjonal koordinator, SF

Umiddelbart

3.4.b

Jevnlig oppdatere veiledermateriell for skjøtsel og maler for skjøtselsplanlegging.

Nasjonalt

Mdir, SF

Kort sikt

3.4.c

Økt innsats inn mot kommuner. Kommunen er en viktig formidler i forbindelse med meldeplikt knyttet til tiltak i områder med utvalgt naturtype, slik som åpen grunnlendt kalkmark. Kommunen er også viktig som planmyndighet. I rollen som planmyndighet legger de ikke bare føringene, men de har også ansvar og formidle hva disse føringene innebærer for interessenter. Interessenter vil være de som må informeres om begrensninger planer utgjør, og organisasjoner som kan være interessert i å gjennomføre tiltak.

Regionalt

SF

Umiddelbart

3.4.d

Etablere nettsider for å formidle status, jf. nettsider på Miljøstatus om andre utvalgte naturtyper.

Nasjonalt

Mdir

Kort sikt

3.4.e

Formidle betydningen av å ta vare på helhetlige miljø i tilknytning til åpen grunnlendt kalkmark i forbindelse med veiledning og skjøtselsplanlegging, og overfor allmennhet og ulike sektorer.

Nasjonalt

Mdir/Nasjonal koordinator

Kort sikt

3.4.f

Tilrettelegge arenaer for kunnskaps- og informasjonsdeling mellom aktører og nivå i miljø- og landbruksforvaltningen, regional fagrådgivning og andre sektorer/interessenter inkludert brannmyndigheter.

Regionalt

SF

Kort sikt

3.4.g

Formidle kunnskap og informasjon om tiltak og aktiviteter i oppfølging av handlingsplanen på nett hos miljøforvaltningen, samarbeidende sektorer og i media Virkemidler for å nå målene.

Nasjonalt

Mdir/Nasjonal koordinator

Kort sikt

3.4.h

Formidle kunnskap om åpen grunnlendt kalkmark til nye og potensielle samarbeidsparter (privatpersoner, organisasjoner m.fl.) for langsiktig skjøtsel.

Nasjonalt

Mdir/Nasjonal koordinator

Lang sikt

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid