2. Mål i handlingsplanperioden 2023-2027

Overordnet mål

Naturtypen åpen grunnlendt kalkmark ivaretas nasjonalt og utviklingen bedres.

Dette innebærer at utbredelse/forekomst og tilstand av åpen grunnlendt kalkmark i Norge skal bedres nok til at naturtypen blir klassifisert som mindre trua ved rødlistevurdering av naturtypen fram mot 2037.

Om målsetting og virkeområde

Internasjonale og nasjonale forpliktelser knyttet til trua naturmangfold og utvikling i metodikk for arbeidet med trua natur i Norge danner grunnlaget for å sette mål for handlingsplanperioden 2023-2037. Målet og tiltakene for handlingsplanen er utvikla gjennom en systematisk utarbeidelse av kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for trua arter og naturtyper i regi av miljøforvaltninga i samarbeid med sektorene og fagmiljøene i perioden 2018-2022. Metodikken baseres på å sette mål om bedring av arters og naturtypers klassifisering ved rødlistevurderinger fram mot 2035, og beregne tiltak ut fra dette målet.

For å oppfylle internasjonale forpliktelser og nasjonale mål for naturmangfold etableres handlingsplan for åpen grunnlendt kalkmark fram til 2037.

Videre skal handlingsplanen for åpen grunnlendt kalkmark bidra til representativ og langsiktig bevaring av åpen grunnlendt kalkmark. Dette inkluderer lokaliteter både innenfor og utenfor verneområdene, på arealer i privat og annet offentlig eie, i samarbeid med ulike sektorer og aktører. Handlingsplanen er derfor ikke begrenset til den utvalgte naturtypen (som gjelder for areal utenfor verneområder). Tiltak knyttet til åpen grunnlendt kalkmark innenfor verneområder, må i tillegg til annet lovverk, også forholde seg til rammene gitt av verneforskrift og forvaltningsmyndighet. Tiltak innenfor vernegrensene finansieres over budsjett for tiltak i verneområder.

Handlingsplanen skal bedre tilstanden og utviklingen av naturtypen som helhet. Naturtypen og variasjonen av åpen grunnlendt kalkmark i Norge skal ivaretas innenfor hele det naturlige utbredelsesområdet. Dette betyr lavlandet i den delen av Norges fastland som er innenfor boreonemoral sone.

I handlingsplan for åpen grunnlendt kalkmark formuleres ett overordna mål. Tilhørende fire tematiske delmål skal sørge for å oppfylle det overordna målet ved hjelp av konkrete tiltak som virker hver for seg og sammen.

Delmål 1 - Langsiktig ivaretakelse, skjøtsel og restaurering i hele landet

Langsiktig ivaretakelse, skjøtsel og ivaretakelse av et tilstrekkelig økologisk nettverk, areal og antall områder med åpen grunnlendt kalkmark slik at naturtypen er mindre truet i 2035. Følgende naturtypeegenskaper må være oppnådd for å nå delmålet:

  1. Totalareal skal ha: < 50 % arealtap i perioden 1985-2035. Unikt areal kartlagt er 4,18 km2 per desember 2022.
  2. Antall lokaliteter skal ikke minske.
  3. Tilstand av degradering (abiotisk og biotisk) må nå kriteriet for VU. Dette kan skje på flere måter:
    • ≥80 % av arealet med 30-50 % alvorlighetsgrad
    • 50-80 % av arealet med 50-80 % alvorlighetsgrad
    • 30-50 % av arealet med ≥80 % alvorlighetsgrad

Disse sees i lys av revisjoner av Rødliste for naturtyper i handlingsplanperioden, jf. tiltak for delmål 3.

Delmål 2 – Virkemidlene brukes effektivt

Dette innebærer at innsatsen for å sikre nok areal for langsiktig skjøtsel og restaurering av åpen grunnlendt kalkmark organiseres systematisk slik at miljøforvaltninga i samarbeid med (sentrale) sektorer og andre aktører utnytter tilgjengelige virkemidler på en målretta, samordna, kvalitetssikra og kostnadseffektiv måte for å nå målene fram mot 2037.

Delmål 3 – God kunnskap og dokumentasjon

Dette innebærer å skaffe god kunnskap om økologisk tilstand og utvikling hos åpen grunnlendt kalkmark, dens betydning for artsmangfold, og effekter av tiltak slik at forvaltningen bruker tilgjengelige virkemidler kunnskapsbasert og effektivt for å ivareta naturtypen på lang sikt.

Delmål 4 – God veiledning og formidling

Veiledning og formidling om åpen grunnlendt kalkmark overfor grunneiere, sektorer, andre samarbeidsparter og allmennhet motiverer til å sette i gang og sikre langsiktig innsats, og sørger for kvalitet i arbeidet.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid