Sammendrag

Med åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone menes jorddekt åpen naturmark på svært kalkrike bergarter under skoggrensa, og som forekommer i boreonemoral sone.  Åpen grunnlendt kalkmark er en sterkt trua naturtype, og en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. De viktigste trusselfaktorene for åpen grunnlendt kalkmark er utbygging, gjengroing og fremmede arter.

Disse trusselfaktorene er forventet å bli mer fremtredende fremover. Uten noen videre tiltak vil konsekvensen bli at åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone som naturtype, og trolig noe av det tilhørende artsmangfoldet, gå tapt fra Norge.

For å oppfylle internasjonale forpliktelser, mål og forpliktelser i nasjonalt lovverk og nasjonale mål for naturmangfold, etableres handlingsplanen åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone fram til 2037. Naturtypen og variasjonen av naturtypen i Norge skal ivaretas innenfor hele det naturlige utbredelsesområdet.

Det overordna målet for handlingsplanen er at åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone ivaretas nasjonalt og utviklingen bedres. Dette innebærer at utbredelse og forekomst av naturtypen i Norge, og tilstanden på forekomstene, bedres nok til at naturtypen blir klassifisert som mindre trua ved rødlistevurdering av naturtyper fram mot 2037. Fire tematiske delmål skal bidra til å nå det overordna målet: langsiktig skjøtsel og restaurering i hele landet, effektivt samarbeid og organisering, god kunnskap og dokumentasjon, og god veiledning og formidling.

Handlingsplanen gir prioriterte tiltak for å nå hvert av de fire delmålene. Videre omtales virkemidler som vil være sentrale i gjennomføringen av planen, organisering av arbeidet og samordning på tvers.

Publisering av nye rødlistevurderinger av trua naturtyper vil være sentrale tidspunkter for å vurdere måloppnåelse for handlingsplanen. I tilknytning til rødlistevurderingene vil måloppnåelse og avstand til oppsatte mål evalueres underveis i handlingsplanperioden, og samla måloppnåelse i planperioden vil evalueres i sluttåret 2037.

Natural, dry calcareous grasslands in boreonemoral zone

Natural, dry calcareous grasslands in boreonemoral zone is a habitat type with calcareous bedrock covered with soil between the sea and forested inland areas. Natural dry calcareous grassland is an endangered habitat type, and a selected habitat type according to Norwegian biodiversity law. The most pressing threats for this habitat are land-use change, overgrowth, and invasive alien species.

These threats are expected to increase with time, and without implementation of new measures, the habitat type and its accompanying biodiversity is expected to be lost in Norway.

To reach goals and commitments in international conventions, as well as to aid national duties and laws about nature diversity, the action plan for natural, dry calcareous grasslands will be instituted until 2037. The habitat type and its variation in Norway must be safeguarded in all its natural range.

The overarching goal of the action plan is to safeguard and improve the quality of dry calcareous grasslands on a national level. This means that the spread and occurrence of the habitat type in Norway, as well as their quality, need to be improved enough to make the habitat type classified as less threatened on the red list assessment for nature types before 2037. Four thematic sub-goals will help reach the overarching goal: long-term management and restauration throughout the country, effective collaboration and organization, good knowledge and documentation, and good guidance and communication.

The action plan provides prioritized measures to reach each of the four sub-goals. Furthermore, central tools and techniques for implementing the plan, organizing work and collaboration across sectors are discussed.

The publication of new red lists for endangered habitat types will be important to assess target achievement and quality for the action plan. Target achievement and distance to the set goals will be assessed throughout the plan period, and overall target achievement will be evaluated in 2037.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid