4. Virkemidler for å nå målene

4.1 Juridiske og økonomiske virkemidler

Sentrale juridiske og økonomiske virkemidler i miljøforvaltningen som benyttes i oppfølgingen av handlingsplan for slåttemark vil være:

I tillegg benyttes egne tiltaksmidler til skjøtsel av slåttemark i noen verneområder. Denne handlingsplanen for slåttemark styrer imidlertid ikke prioriteringer hos forvaltningsmyndighet for verneområdene.

Andre sektorer bidrar med virkemidler til både å ivareta nødvendige hensyn og å utløse skjøtselsinnsats i slåttemark. Tilskuddsordninger i jordbruket (RMP og SMIL) bidrar ellers med den største sektorinnsatsen på skjøtsel. Også andre sektorer (bl.a. forsvar og samferdsel) bidrar med økonomi til skjøtselsinnsats på egne arealer med forekomst av slåttemark.

4.2 Organisering av arbeidet med handlingsplanen

Temaet er presentert under delmål 3 om effektiv organisering for å nå målet om tilstrekkelig slåttemark i skjøtsel.

Både Miljødirektoratet sin gjennomgang av virkemidler for å ivareta skjøtselsbetinga natur (2019) og kunnskapsgrunnlaget for slåttemark med oppsummering av resultater og erfaringer fra første handlingsplanperiode vektlegger den systematiske forvaltningsmodellen (se figur) som ble valgt for dette arbeidet om en sentral suksessfaktor.

Forvaltningsmodellen organiserer gjennomføringen av tiltakene i handlingsplanen i et systematisk samarbeid mellom grunneiere/drivere, forvaltning og fagmiljø.

I flere fylker samordnes oppfølgingen av flere av de trua, skjøtselsbetinga naturtypene (slåttemark, slåttemyr, kystlynghei, naturbeitemark) innenfor denne forvaltningsmodellen. Dette gir både effektiviseringsgevinst i forvaltningen og bidrar til kvalitet i arbeidet.

--> legg inn modell

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid