2. Mål i handlingsplanperioden 2023-2037

Internasjonale og nasjonale forpliktelser knyttet til trua naturmangfold, slåttemark som utvalgt naturtype, status og erfaringer fra første handlingsplanperiode og utvikling i metodikk for arbeidet med trua natur i Norge danner grunnlaget for å sette mål for ny handlingsplanperiode.

Det overordna målet i handlingsplan for slåttemark i ny forvaltningsperiode formuleres med den hensikt å ivareta utbredelsen og bedre utviklingen for naturtypen som del av naturmangfoldet i Norge innenfor denne perioden.

Tilhørende fire tematiske delmål skal sørge for å oppfylle det overordna målet ved hjelp av konkrete til tak som virker hver for seg og sammen.

Overordnet mål

Naturtypen slåttemark ivaretas nasjonalt og utviklingen bedres

Dette innebærer at utbredelse og forekomst av slåttemark i Norge, og tilstanden på slåttemarksarealer, bedres nok til at naturtypen blir klassifisert som mindre trua ved rødlistevurdering av naturtyper fram mot 2037.

Delmål 1 – Langsiktig skjøtsel og restaurering i hele landet

Dette innebærer å videreføre langsiktig skjøtsel på alle slåttemarker som er i drift, og restaurere og etablere langsiktig skjøtsel på tilstrekkelig store arealer og i bedret landskapsøkologisk sammenheng fram mot 2037.

Delmål 2 – Samarbeid og effektiv organisering

Dette innebærer å organisere arbeidet med å ivareta slåttemark slik at det gir en kostnadseffektiv og kvalitetssikra bruk av aktuelle virkemidler hos miljøforvaltninga i samarbeid med grunneiere, sektorer og andre aktører.

Organiseringen sikrer rekruttering, prioritering og målretting, og nødvendig omfang og langsiktighet i restaurering og skjøtsel av arealer.

Delmål 3 – God kunnskap og dokumentasjon

Dette innebærer å skaffe nødvendig oppdatert kunnskap om økologisk tilstand og utvikling av naturtypen slåttemark, naturtypens betydning for artsmangfold og effekter av tiltak.

Dette slik at forvaltningen bruker tilgjengelige virkemidler kunnskapsbasert og effektivt for å ivareta naturtypen på lang sikt.

Delmål 4 – God veiledning og formidling

Dette innebærer veiledning og formidling om slåttemark overfor grunneiere, sektorer, andre samarbeidsparter og allmennhet.

Målområdet bidrar til å rekruttere nye folk og arealer, videreføre skjøtsel, og sikre kvalitet og langsiktig skjøtselsinnsats for slåttemark.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid