Mange insekter pollinerer (bestøver) blomster. De er viktige både for samspillet i naturen og for matproduksjonen. For eksempel må frukt og bær, erter og bønner, men også kaffe og kakao pollineres.

Nedgangen av disse nyttige insektene er satt på dagsorden av det internasjonale naturpanelet (Ipbes).

Insektenes leveområder er under press. Alle som forvalter et areal, enten det er en hage, en veikant, en park eller en landbrukseiendom kan tilby gode leveområder for insektene gjennom riktig beplantning og stell.

Nasjonal pollinatorstrategi

Miljødirektoratet har ansvaret for oppfølgingen av regjeringens nasjonale pollinatorstrategi.

Hovedmål: Sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter for å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer.

Et viktig formål med strategien er å etablere felles mål og innsatsområder for en koordinert nasjonal innsats. Den bygger videre på det som allerede er i gang i privat og offentlig sektor.

Tre innsatsområder

Strategien peker ut tre områder som skal sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter. Disse skal bidra til å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer.

  • Økt kunnskap om utviklinga innen pollinerende arter og leveområder over tid. Hva som kjennetegner gode leveområder, og om trusler og effektive tiltak.
  • Gode leveområder for pollinatorer gjennom hele livssyklusen. Øke omfanget av sammenhengende leveområder.
  • Formidling av oppdatert kunnskap gjøres tilgjengelig for alle målgruppere

Tiltaksplan for ville pollinerende insekter

Tiltaksplan for ville pollinerende insekter 2021-2028 ble lansert av Klima- og miljødepartementet i august 2021. Planen presenterer tiltak staten skal gjennomføre for å følge opp den nasjonale pollinatorstrategien.

Tiltakene i planen skal bidra til å sikre levedyktige bestander av humler, sommerfugler, villbier og andre ville pollinerende insekter.

Planen skal også skal bidra til et systematisk og mer koordinert samarbeid mellom statlige sektorer, og med miljøer i privat og frivillig sektor.

Pollinatorforum

Pollinatorforum ble lansert i den Nasjonale pollinatorstrategien og ledes av Miljødirektoratet. Det er en møteplass for forskere, forvaltere organisasjoner og næringsliv, og skal bidra til å spre kunnskap og legge til rette for samarbeid.

Tips: Tiltak for humler og andrer bier 

Både hageeiere, næringslivet og forvaltningen kan bidra til gode levekår for disse viktige insektene.

Enkle tiltak kan gjøre stor forskjell. For eksempel etablering av leveområder, skjøtsel, arealer for yngling, oppvekst og matsøk.

Hjelp insektene i hagen din

Hva vi planter i hagene våre påvirker livsmiljøet for insekter. Mange av våre hageplanter finnes ikke opprinnelig i Norge, og dermed er det ikke nødvendigvis slik at de kan tilby våre insekter næring eller egnet livsmiljø.

Når og hvordan plenen klippes påvirker mattilgangen for insektene. Det er en fordel å få opp litt blomstring i plenen ved å la være å klippe, gjødsle og bruke sprøytemidler.

Humle- og bietips for hagen

Søk om tilskudd

Det fins en tilskuddordning for tiltak som legger til rette for pollinerende insekter. Les mer og søk:

Rapporter og utredninger
Informasjon om pollinerende insekter fra norske forskningsmiljøer

Videoer fra La humla suse

Forskningspublikasjon
Se mer om pollinerende insekter