Oppfølgingsplanen for trua natur beskriver hvilke trua arter og naturtyper forvaltningen følger opp spesielt, og hvilke tiltak og virkemidler forvaltningen bør bruke.

Ansvaret for å gjennomføre planen ligger på tvers av sektorer, og følges opp av en direktoratsgruppe ledet av Miljødirektoratet.

Tiltak for høyt prioriterte arter og naturtyper

23 arter og 16 naturtyper er prioritert aller høyest fra 2021, og følges opp gjennom Oppfølgingsplan for trua natur.

Se hvor i Norge du finner disse ulike artene og naturtypene her:

Her kan du åpne kartet i eget vindu:

Når du har funnet ut hvilke arter og naturtyper som finnes i ditt område, kan du finne konkrete virkemidler og tiltak sektorene skal gjennomføre for å unngå negativ påvirkning her:

Tiltakene som er foreslått i disse dokumentene, også kalt beslutningsgrunnlag, er ansett å være viktigst på nasjonalt nivå. Lokalt kan det være andre påvirkningsfaktorer som må håndteres.

For eksempel kan vi nasjonalt ha behov for å sikre eller verne areal av en naturtype, mens det lokalt er mer behov for å forhindre forurensning av naturtypen.

Norge har et særskilt ansvar for de truede artene og naturtypene som er spesielt unike for Norge. Dette gjelder arter hvor Norge har en vesentlig del av den europeiske bestanden, altså såkalte ansvarsarter, eller naturtyper som er sjeldne i Europa ellers.

For den mest trua naturen hvor Norge har særskilt ansvar, har forskningsinstitusjoner gjort en kost-nytte-analyse av tiltak som må til for å bedre Rødlistestatusen innen 2035. Analyseverktøyet kalles for Rød til Grønn-metoden, som man kan lese mer om på NINA sine sider:

Basert på denne analysen er 23 arter og 12 naturtyper blitt prioritert for tettere oppfølging fra 2021.

Se tiltak for arter og naturtyper i sammenheng

De fleste tiltakene som skal til for å bedre habitat til truede arter, bedrer også den økologiske tilstanden for naturtypene. Derfor bør du se tiltakene for artene og naturtypene i sammenheng.

Et av de viktigste identifiserte tiltakene er sikring av areal. Utover virkemiddel hjemlet i naturmangfoldloven slik som områdevern og utvalgt naturtype, er det viktigste hjelpemiddelet plan- og bygningsloven.

Kommunen kan sette av areal til formål som LNF-R eller hensynssone etter § 11-8. Dette vil for flere av naturtypene også overlappe med kommunale interesser som vannkvalitet, flomsikring, klimatilpasning og friluftsliv.

Søk støtte til tiltak

Kommuner, grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, virksomheter og institusjoner kan søke om midler til å gjennomføre tiltak for trua natur fra Miljødirektoratet eller statsforvalteren.

Tiltak for andre trua arter og naturtyper

Noen arter og naturtyper har like stor sannsynlighet for å få bedre rødliste-status med riktige tiltak som de som er høyest prioritert, men er av andre grunner ikke prioritert like høyt i oppfølgingsplanen.

Disse kan følges opp av den enkelte sektor med egne tiltak og virkemidler, eventuelt i samarbeid med andre sektorer. Beslutningsgrunnlag for disse artene og naturtypene finner du her:

Bakgrunn

Les mer om oppfølgingsplanen for trua natur her:

Oppfølgingsplanen bygger på en prioritering mellom 90 trua arter og 32 trua naturtyper som direktoratsgruppa utarbeidet beslutningsgrunnlag for i 2018.

I 2022-2023 ble kunnskapsgrunnlagene og beslutningsgrunnlagene oppdatert for 17 naturtyper på grunn av endringer i NiN og Rødlista for naturtyper. Dette førte til en utvidelse for oppfølging av trua natur, hvor naturtypene delta, kilde-edelløvskog, sørlig sukkertareskog, og rik, åpen sørlig jordvannsmyr ble tatt inn som prioriterte naturtyper i oppfølgingsplanen.

Du kan laste ned alle beslutningsgrunnlagene som en zip-fil (ca 100 word-dokumenter):

Last ned kunnskapsgrunnlaget for alle artene og naturtypene her:

Følges opp av direktoratsgruppe

En direktoratsgruppe ledet av Miljødirektoratet samarbeider om å gjennomføre oppfølgingsplanen for trua natur fram til 2035. Dette skjer på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og sektordepartementene.

Miljødirektoratet skal på vegne av gruppa rapportere årlig om status og framdrift i arbeidet.

  • Fiskeridirektoratet  
  • Forsvarsbygg  
  • Jernbanedirektoratet  
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
  • Landbruksdirektoratet  
  • Norges vassdrags- og energidirektorat
  • Statens vegvesen
  • Direktoratet for mineralforvaltning
  • Miljødirektoratet

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid