Det er flere ulike tiltak og tilskuddsordninger. Det er viktig at du søker på den riktige.

Se kriteriene for tilskudd:

 

Hvem kan søke om tilskudd?

Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua naturtyper og prioriterte kulturlandskap.

Har du en skjøtselsplan?

Hvis du allerede har en skjøtselsplan med definerte tiltak, kan du kanskje gå direkte til basen med søknadsskjema.

 • Tips: Se igjennom veilederen, du kan ha flere trua naturtyper på din eiendom.

Hva er skjøtsel?

 • Tiltak for å opprettholde eller oppnå ønsket natur- eller kulturtilstand, for eksempel tiltak for å fremme ferdsel, fjerne vegetasjon eller fremmede treslag eller restaurere etter naturinngrep. Slått av slåttemark er et eksempel på et mye brukt skjøtselstiltak.

Aktuelle tiltak

Et mye brukt tiltak er skjøtsel av slåttemark. Les mer om stell av slåttemark på Miljøstatus.no.

Tiltak som kan gi tilskudd:

 • Skjøtsel og vedlikehold
 • Tilpasset bruk på areal som inngår i drifta av landbruksforetak
 • Gjerding
 • Kartlegging og overvåking knytta til tiltak
 • Tiltak som forbedrer biotoper
 • Konkrete tiltak for enkeltarter, for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø
 • Tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass
 • Restaurering av leveområder
 • Etablering av leveområder for ville pollinerende insekter, for eksempel areal for yngling, oppvekst, matsøk og skjul
 • Informasjonstiltak
 • Nedkjemping av fremmede organismer
 • Tilpasset driftsform i jordbruket
 • Tiltak som medvirker til etablering eller skjøtsel av areal med førekomst av mange rødlista arter
 • I tillegg til tiltak i felt, kan det bli gitt tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr for å gjennomføre tiltak

Tiltak som er forankra i ein skjøtsels- eller tiltaksplan vil bli prioriterte.

Tilskuddsordninger

Søknadsfrister

Fristen gikk ut 15. januar 2019. Søknadssenteret åpnes for nye søknader, og du kan søke til og med medio januar 2020 (nøyaktig frist kommer).

 • Tidspunkt for utbetaling av tilskudd varierer mellom ulike tilskudd og fylker.
 • Ta kontakt med din fylkesmann om tidspunkt for avgjørelse om tildeling og eventuell utbetaling.

 

Elektronisk søknadssenter

Her finner du Miljødirektoratets søknadssenter med alle de elektroniske skjemaene. Du finner også lenker og mer info om de andre søknadsordningene.

 • Du må opprette en bruker for å logge deg inn og søke. Det er fort gjort, du får en aktiveringslenke med det samme
 • Hvis du allerede har en bruker kan felter fra tidligere søknad fylles ut automatisk hvis du vil
 • Du kan også se søknader du har sendt tidligere i arkivet

Andre tilskuddsordninger

Miljødirektoratet behandler søknader om mange ulike tilskudd. I Miljødirektoratets søknadssenter finner du alle skjemaene og mer informasjon om tilskuddsordningene.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om tiltak og tilskudd?

 • Fylkesmannen kan hjelpe deg hvis du trenger avklaringer rundt tiltak og søkeprosessen.

Her finner du kontaktinfo til alle Fylkesmenn

Problemer med søknadsskjema?

Kart over naturtyper

Finn ut hvilke naturtyper eller arter du har ved hjelp av søk på sted og type her.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid