Det er flere ulike tiltak og tilskuddsordninger. Det er viktig at du søker på den riktige.

Tilskuddsordninger

Trua arter er definert i Rødlista for arter. Gjennom denne ordningen kan du også søke tilskudd til prioriterte arter etter naturmangfoldloven.

Les mer om prioriterte arter på denne siden:

Se rødlista for truede arter:

Aktuelle tiltak

 • skjøtsel og vedlikehold
 • biotopforbedrende tiltak
 • konkrete tiltak for enkeltarter, for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø
 • tilpasset bruk på areal som inngår i driften av landbruksforetak
 • gjerding
 • kartlegging og overvåking knyttet til tiltak

Det kan også gis tilskudd til tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass. Det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd.

I tillegg til tiltak i felt kan det gis tilskudd til nødvendig utstyr og informasjon om artene.

Kriterier for tilskudd

Tilskuddene går til tiltak for å ta vare på trua naturtyper og utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.

Utvalgte naturtyper er naturtyper som det tas ekstra hensyn til. Utvalgte naturtyper prioriteres høyt for tilskudd.

Les mer om utvalgte naturtyper her:

Trua naturtyper er definert i Rødlista for naturtyper. 

Aktuelle tiltak

 • skjøtsel og vedlikehold
 • tilpasset bruk på areal som inngår i driften av landbruksforetak
 • gjerding
 • kartlegging og overvåking knyttet til tiltak

I tillegg til tiltak i felt kan det gis tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr til tiltak og informasjon om naturtypene.

Kriterier for tilskudd

Humler og bier er blant insektene som pollinerer, eller bestøver, ville blomster og noen avlinger. Du kan søke om tilskudd til tiltak som forbedrer leveområdene til disse insektene.

Aktuelle tiltak

 • restaurering av leveområder
 • skjøtsel
 • etablering av leveområder, for eksempel areal for yngling, oppvekst, matsøk og skjul
 • informasjonstiltak
 • nedkjemping av fremmede organismer
 • tilpasset driftsform i jordbruket

Tiltak som medvirker til etablering eller skjøtsel av areal med forekomst av mange rødlista arter, og tiltak for pollinatorer i trua naturtyper, blir prioritert.

Det finnes omtrent 250 områder som er prioritert for tilskudd.

Aktuelle tiltak

 • skjøtsel eller restaurering
 • bekjempelse av fremmede arter
 • gjerding og tilpasset driftsform i jordbruket

I tillegg til tiltak i felt kan det gis tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr for å gjennomføre tiltak og til informasjon.

Tiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan blir prioritert.

Hvem kan søke om tilskudd?

Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua arter og naturtyper.

Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til ville pollinerende insekter og verdifulle kulturlandskap.

Har du en skjøtselsplan?

Hvis du allerede har en skjøtselsplan med definerte tiltak, kan du kanskje bruke planen til å se hvilke tilskuddsordninger du kan søke støtte gjennom.

Hva er skjøtsel?

Skjøtsel er tiltak for å opprettholde eller oppnå ønsket natur- eller kulturtilstand. Det er for eksempel tiltak for å fjerne vegetasjon eller fremmede treslag, eller restaurere etter naturinngrep.

Slått av slåttemark er et eksempel på et mye brukt skjøtselstiltak.

Søknadsfrister

Søknadssenteret åpnes for nye søknader ca. 1. desember, og du kan søke til og med 15. januar 2024.

 • Tidspunkt for utbetaling av tilskudd varierer mellom ulike tilskudd og fylker.
 • Ta kontakt med din statsforvalter om tidspunkt for avgjørelse om tildeling og eventuell utbetaling.

Elektronisk søknadssenter

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknaden blir behandlet av statsforvalteren i fylket der tiltaket skal gjennomføres. 

I søknadssenteret finner du alle de elektroniske skjemaene. Du finner også lenker og mer info om de andre søknadsordningene.

 • Du må opprette en bruker for å logge deg inn og søke. Det er fort gjort, du får en aktiveringslenke med det samme
 • Hvis du allerede har en bruker og har sendt inn søknad før, kan felter fra tidligere søknad fylles ut automatisk hvis du vil
 • Du kan også se søknader du har sendt tidligere i arkivet

Andre tilskuddsordninger

Miljødirektoratet administrerer mange ulike tilskudd. I Miljødirektoratets søknadssenter finner du alle skjemaene og mer informasjon om tilskuddsordningene.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om tiltak og tilskudd?

 • Statsforvalteren kan hjelpe deg hvis du fortsatt er i tvil om hvilken tilskuddsordning du bør søke til, eller trenger råd om aktuelle tiltak og søkeprosessen.

Her finner du kontaktinfo til alle statsforvaltere

Problemer med søknadsskjema?

Kart over naturtyper

Finn ut hvilke naturtyper, arter eller kulturlandskap du har ved hjelp av søk på sted og type her.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid