Kartlagte data

Kommunen kan fastsette kvoter for hele eller deler av kommunen. Kommunen skal ikke tildele kvote til godkjente bevervald.

Kartlagte data som gir kunnskap om bestandsstørrelse er viktig, for å fastsette realistiske tall for bestandsutvikling.

Eksempel

Hvis jaktrettshavere i et etablert hjorteviltvald eller bestandsplanområde ønsker å etablere en beverkvote for valdet, så bør de ha et estimat for antall bebodde revir i det gitte området. Det er rettighetshaverens ansvar, og ikke kommunens oppgave, å skaffe disse opplysningene.

Oversikt over skadekolonier

Den viltansvarlige i kommunen bør kartlegge og oppdatere en GIS-database der man finner en oversikt over vassdrag eller områder hvor bever forårsaker kroniske skader eller ulemper på andre interesser eller hvor bever ikke er ønsket i fremtiden.

Primært bør jakt og fangst planlegges i slike områder. Hvis uttak ved jakt rettes mot skadekolonier, vil omfanget av skade minke i det lange løp. Samtidig vil uttak av drektige hunner minke, siden en beverkoloni kun har én reproduserende hunn.

Oversikt over arealformål

Den viltansvarlige i kommunen bør ha oversikt over vannstreng eller arealer hvor bever er ønsket fredet, som for eksempel verneområder eller områder som brukes til undervisning, forskning, beversafari eller annet friluftslivsformål.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid