Målet for planen som ble ferdigstilt høsten 2019, er å følge opp departementenes bestilling om "minst mulig villsvin på et minst mulig areal".

Villsvinet er definert som en fremmed invasiv art som vi i minst mulig grad ønsker skal etablere seg i Norge.

Villsvinet har et stort skadepotensial

Villsvinet har et stort skadepotensial på jord- og skogbruk samt at de økologiske negative konsekvensene er lite kartlagt. I tillegg er det et mål om å forebygge spredning av Afrikansk svinepest (ASP) dersom den skulle oppstå i Norge.

De viktigste tiltakene

  • Bestandsovervåking: kartlegge forekomst og relativt antall av villsvin.
  • Helseovervåking: løpende kartlegging av helsetilstanden og forekomst av sykdommer og parasitter i villsvin.
  • Tiltak for å øke jakteffektivitet.
  • Informasjon om hva vi alle kan gjøre for å motvirke sjansen for innslep av sykdom.

Utbredelse av villsvin

Både gjennom systematiske undersøkelser i regi av forskningen og ved hjelp av informasjon fra publikum, kan en skaffe god oversikt over utbredelsen av villsvin.

Vi oppfordrer alle som observerer villsvin eller spor av villsvin til å melde dette inn via artsobservasjoner.

Videre bør alle jegere som feller villsvin melde dette inn via den ordinære jegerstatistikken, slik at dette kan være et relativt mål på antall.

Som et ledd i sykdomsovervåkingen bør det tas prøver fra alle felte dyr og sende inn til Veterinærinstituttet for analyser. Det foreslås at komplette prøvesett kan premieres økonomisk.

Samarbeid med grunneiere

Det er avgjørende at det etableres grunneiersamarbeid over arealer som er store nok til at det er mulig å utøve kontroll over og redusere lokale villsvinbestander så mye som mulig, samt forhindre spredning.

Virkemidlene som skal bidra til å øke jaktuttaket, vil ha begrenset effekt om dette premisset ikke oppnås, og vil gjøre det vanskelig å få til koordinerte og effektive jaktuttak. Videre er det viktig med god dialog med jegere og andre interessenter. 

I regi av Norskog med flere er det iverksatt et prosjekt som blant annet har som mål å bidra til ny kunnskap om hvordan grunneierne bør organisere seg for å få til en god håndtering av villsvin i tråd med målsetningene i handlingsplanen, og om hvilke tiltak som vil bidra til en mest mulig effektiv reduksjon.

Jakt og regelverk

Jakttid

Villsvin er en ordinær jaktbar art som har jakttid hele året.  Den eneste begrensning er felling av voksne hunndyr som følges av små grisunger. 

Ungene kan uansett felles. Det vil som regel være trygt å felle voksne hunndyr i perioden fra september til mars, da de normal ikke følges av diende unger i den perioden.

Foringsforbud

Det er en lite skjult hemmelighet at den sterke bestandsveksten i Sverige er et resultat av blant annet betydelig fôring av villsvin. I Norge er det fra og med 1. januar 2020 forbudt å legge ut fôr til villsvin.

Det vil imidlertid fortsatt være tillatt å legge ut åte, som er en så liten mengde fôr at dette konsumeres av villsvin i løpet av et døgn.

Det foreslås også å åpne for å tillate belysning av åteplasser for å lette avskytingen og å tillate bruk av lys i tilknytning til ettersøk av påskutte villsvin.

Fast montert kunstig lys

Fra 1. april 2020 er det åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

Med fast montert menes at lyskilden ikke skal være bevegelig under jaktutøvelsen.

Dette er fastsatt ved endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er utbredt i flere europeiske land, også i områder der mange fra Norge drar på ferietur, enten som jegere eller som ordinære turister.

Den europeiske jegerorganisasjonen (FACE.eu) tar ASP svært alvorlig og har leget faktaark og retningslinjer for hva jegerne kan bidra med. Dette er også relevant for norske jaktturister.

ASP er en virussykdom. Viruset er svært stabilt og overlever det meste unntatt varmebehandling. 

Viruset smitter ikke til mennesker, men spekemat tatt med fra Europa kan derfor potensielt være en smittekilde for svin. Det er viktig at matrester med slikt innhold ikke blir tilgjengelig for dyr. Sørg derfor for at rester kastes i restavfall.

Bidra også til å spre samme informasjon til reisende som kommer til Norge, enten de er på korte arbeidsopphold eller på fisketurer.