Villsvin har et stort skadepotensial på jord- og skogbruk, og de økologiske negative konsekvensene er lite kartlagt.

Det er også et mål om å forebygge spredning av afrikansk svinepest (ASP) i Norge.

Handlingsplan mot villsvin

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet utarbeidet Miljødirektoratet og Mattilsynet i 2019 en felles handlingsplan for å bekjempe villsvin i Norge.

Målet for planen er å følge opp departementenes bestilling om "minst mulig villsvin på et minst mulig areal".

De viktigste tiltakene er

  • bestandsovervåking: Kartlegge forekomst og relativt antall av villsvin
  • helseovervåking: Løpende kartlegging av helsetilstanden og forekomst av sykdommer og parasitter i villsvin
  • tiltak for å øke jakteffektivitet
  • informasjon om hva vi alle kan gjøre for å motvirke sjansen for introduksjon og spredning av sykdom.

Det er avgjørende at det etableres grunneiersamarbeid over arealer som er store nok til at det er mulig å utøve kontroll over og redusere lokale villsvinbestander så mye som mulig.

I regi av Norskog med flere er det iverksatt et prosjekt som blant annet har som mål å bidra til ny kunnskap om hvordan grunneierne bør organisere seg for å få til en god håndtering av villsvin i tråd med målsetningene i handlingsplanen, og om hvilke tiltak som vil bidra til en mest mulig effektiv reduksjon. Det er også viktig med god dialog med jegere og andre interessenter.

Jakt og regelverk for villsvin

Villsvin kan jaktes hele året

Villsvin er en ordinær jaktbar art som har jakttid hele året.  Den eneste begrensning er felling av voksne hunndyr som følges av små grisunger.

Ungene kan uansett felles. Det vil som regel være trygt å felle voksne hunndyr i perioden fra september til mars, da de normal ikke følges av diende unger i den perioden.

Meld inn skutt villsvin og få godtgjørelse

Jeger registrerer felte villsvin i Hjorteviltregisteret.

Her kan du også generere et ferdig utfylt skjema for godtgjørelse for felt villsvin. Skjemaet sendes til Mattilsynet.

Fôringsforbud

I Norge er det forbudt å legge ut fôr til villsvin.

Det er imidlertid tillatt å legge ut åte, for å lokke villsvin fram til steder for lettere kunne felle disse. Åte regnes som en så liten mengde fôr at dette konsumeres av villsvin i løpet av et døgn.

Fast montert kunstig lys

Det er åpnet for bruk av kunstig lys under jakt på villsvin i åpent terreng eller ved åteplass, samt ved ettersøk av villsvin.

Dette er fastsatt ved endringer i viltloven.

Meld inn funn av villsvin

Både gjennom systematiske undersøkelser og ved hjelp av informasjon fra publikum, vil en skaffe god oversikt over utbredelsen av villsvin.

Vi oppfordrer alle som observerer villsvin eller spor av villsvin til å melde dette inn via artsobservasjoner.