Viktige erfaringer må tas med videre

Kommunen skal evaluere fellingsresultatet hvert år. Det innebærer å vurdere:

  • Antallet felte dyr
  • Fordelingen av felte dyr på ulike kjønns- og alderskategorier
  • Avvik, og hvilke følger avvik får sett opp mot kommunens mål og bestandsplaner
  • Ved mindre avvik kan fellingstillatelser flyttes mellom år. Se mer om dette i veilederen til hjorteviltforskriften, side 24.

Tilbaketrekking av godkjent bestandsplan

Kommunen kan trekke godkjenningen av en bestandsplan tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom

  • arealkravet i § 15 ikke lenger er oppfylt
  • ved manglende rapportering
  • ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller
  • ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.

Frist for kommunen til å trekke godkjenningen tilbake er 1. april.

Mer detaljert informasjon evaluering og tilbaketrekking av bestandsplan finner du i veilederen til hjorteviltforskriften side 23-25.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid