Hvem kan søke?

Ansvarlige for:

 • vald
 • bestandsplanområde

Krav til å få godkjent en bestandsplan:

 • Valdet eller bestandsplanområdet må ha et tellende areal som er minst 20 ganger så stort som minstearealet.

Hva må bestandsplanen inneholde?

Hak av og les mer om hvert av kravene: 

Den må ha en målsetting

 • Bestandsplaner skal inneholde mål for utviklinga av bestanden i planperioden. 
 • Bestandsplanens mål skal samsvare med de målene kommunen har vedtatt for bestandene av elg og hjort. 
 • Kommunen må også vurdere om avskytingsplanen bidrar til å nå disse målene.
 • Målene må være mest mulig konkrete og målbare for at planen kan evalueres. Her er indekser fra registreringer i sett elg- og sett hjort-løsningen det verktøyet som vi i dag har for å se endringer i bestandene. Jaktfeltene og valdene har derfor en viktig oppgave i å sikre god kvalitet på disse registreringene. Dette følger av hjorteviltforskriften § 16. Mer detaljert informasjon finner du i veilederen til hjorteviltforskriften, side 21 og 22.

Plan for årlig avskyting

 • Bestandsplanen skal inneholde en plan for den årlige avskytinga.
 • Planen skal vise hvordan den årlige avskytinga skal fordeles på ulike kjønns- og aldersgrupper. 
 • Uttaket skal være realistisk.

Mer informasjon om dette finner du i veilederen til hjorteviltforskriften, side 21 og 22.

Evaluere forrige planperiode

Tidligere bestandsplaner bør evalueres. Evalueringen bør inneholde:

 • Er målene i planen nådd? Hvis ikke, hvorfor?
 • Er antall dyr som var planlagt å felle, skutt?
 • Fungerer samarbeidet mellom valdene i området?
 • Er det noe vi bør endre på? 
 • Andre ting av viktighet for videre samarbeid i området?

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid