Formelle krav til en bestandsplan

Disse kravene må være oppfylt for at søknaden kan gokdjennes av kommunen:

  • Valdet eller betandsplanområdet disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet. Kommunen kan øke dette kravet, men ikke senke det. Fravik fra minstearealet, som er beskrevet i hjorteviltforskriften § 7, kan ikke benyttes for å nå opp til minimumskravet. 
  • Avskytingsplanen inneholder alle de ulke kjønns- og alderskategoriene som listes i hjorteviltforskriften § 18 tredje ledd. Søker kan dele opp kategoriene ytterligere, men ikke slå de sammen. 
  • Antall dyr som søkes felt tar utgangspunkt i kommunenes minsteareal og det tellende arealet i valdet eller bestandsplanområdet. 
  • For bestandsplanområder må kommunen sjekke at planen beskriver hvordan kategoriene av dyr årlig skal fordeles på de ulike valdene. Se hjorteviltforskriften § 15
  • Dette skal sikre at hvert enkelt vald får det antall fellingstillatelser det har krav på, og at alle rettighetshavere som inngår i bestandsplanområder er enige i fordelingen av disse kategoriene. 
  • Bestandsplanen inneholder mål for bestnadsutviklingen som er i samsvar med kommunens mål. 
  • Avskytingsplanen bidrar til å nå de kommunale målene.
  • Planen har en varighet på mellom 2 og 5 år.
  • Søknaden er underskrevet av bestandsplanområdets representant eller valdansvarlig representant. 

Les mer om dette i veilederen til hjorteviltforskriften, side 21 og 22.

Er søknadsfristen overholdt?

Frist for å søke kommunen om å godkjenne bestandsplanen for elg eller hjort er 1. mai. Kommunen sjekker at søknaden er mottatt innen fristen og inneholder alle nødvendige opplysninger.

Kommunen kan utsette fristen for å levere søknaden. Det kalles dispensasjon, og det følger av hjorteviltforskriften § 37. 

Kommunen kan dispensere fra hjorteviltforskriften

Kommunen kan etter søknad dispensere fra disse fristene

Andre frister

Kommunen kan ikke utsette andre tidsfrister de har for å følge opp oppgavene nevnt over som følge av en dispensasjon de gir andre. For eksempel kan kommunen da ikke utsette fristen for å godkjenne et vald selv om de ved dispensasjon har utsatt fristen for å sende inn søknad om godkjenning av vald.

Dispensajson fra andre bestemmelser

Søknad om dispensasjon fra andre bestemmelser i hjorteviltforskriften sendes Miljødirektoratet. Er det jaktrettshavere som søker, skal søknaden sendes til kommunen for forberedende saksbehandling før den oversendes Miljødirektoratet. Dette for at kommunens ståsted i saken skal komme fram før dispensasjonssøknaden behandles.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid