Formelle krav til bestandsplanområder

Godkjenning av bestandsplanområder er et enkeltvedtak og skal begrunnes. Godkjenningen bør vise at arealet det søkes om tilfredsstiller formelle krav til et bestandsplanområde.

Kommunen sjekker at søknaden oppfyller disse kravene:

  • Bestandsplanområdet disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet. Kommunen kan øke minimumskravet til tellende areal, men ikke senke det.
  • Bestandsplanområdet har oppnevnt en representant som kan opptre på vegne av bestandsplanområdet overfor kommunen.

De formelle kravene til bestandsplanområder fremgår av hjorteviltforskriften § 12, og er utdypende beskrevet i veilederen til hjorteviltforskriften side 17 og 18.

Er søknadsfristen 1. mai overholdt?

Frist for å sende søknaden til kommunen er 1. mai. 

Kommunen kan utsette fristen for å levere søknad om godkjenning av vald. Dette kalles dispensasjon.

Kommunen kan dispensere fra hjorteviltforskriften

Kommunen kan etter søknad dispensere fra disse fristene

Andre frister

Kommunen kan ikke utsette andre tidsfrister de har for å følge opp oppgavene nevnt over som følge av en dispensasjon de gir andre. For eksempel kan kommunen da ikke utsette fristen for å godkjenne et vald selv om de ved dispensasjon har utsatt fristen for å sende inn søknad om godkjenning av vald.

Dispensajson fra andre bestemmelser

Søknad om dispensasjon fra andre bestemmelser i hjorteviltforskriften sendes Miljødirektoratet. Er det jaktrettshavere som søker, skal søknaden sendes til kommunen for forberedende saksbehandling før den oversendes Miljødirektoratet. Dette for at kommunens ståsted i saken skal komme fram før dispensasjonssøknaden behandles.

Krav om underskrift

Søknaden skal skrives under av den personen som skal opptre som bestandsplanområdes representant ovenfor kommunen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid