Formelle krav til vald

Godkjenning av vald er et enkeltvedtak og skal begrunnes. Godkjenningen bør vise at arealet det søkes om tilfredsstiller formelle krav til vald.

Disse kravene må være oppfylt for at søknaden kan godkjennes av kommunen:

  • Valdet skal være sammenhengende.
  • Valdet skal ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt på elg, hjort eller rådyr.
  • Valdet har oppgitt en valdansvarlig representant.
  • Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstrarealet for arten det søkes om.

Kravene følger av hjorteviltforskriften § 9

For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. Kommunen kan også godkjenne andre arealtyper som tellende areal hvis disse er av stor betydning for arten. 

Kommunen kan bestemme at områder som er omdisponert slik at arealet ikke lenger naturlig nyttes av vedkommende viltart, ikke skal regnes som tellende areal. Valdet kan inkludere annet areal enn tellende areal.    

Er søknadsfristen 1. mai overholdt?

Frist for å søkne kommunen om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr er 1. mai

Kommunen sjekker at søknaden er mottatt innen fristen og inneholder alle nødvendige opplysninger. Dette følger av hjorteviltforskriften § 10

Kommunen kan utsette fristen for å levere søknad om godkjenning av vald. Dette kalles dispensasjon, og følger av hjorteviltforskriften § 37.

Kommunen har mulighet til å dispensere fra ulike tidsfrister i hjorteviltforskriften.

Bestemmelsene dette gjelder finnes i hjorteviltforskriften § 37.

Kommunen kan etter søknad dispensere fra disse fristene

Andre frister

Kommunen kan ikke utsette andre tidsfrister de har for å følge opp oppgavene nevnt over som følge av en dispensasjon de gir andre. For eksempel kan kommunen da ikke utsette fristen for å godkjenne et vald selv om de ved dispensasjon har utsatt fristen for å sende inn søknad om godkjenning av vald.

Dispensajson fra andre bestemmelser

Søknad om dispensasjon fra andre bestemmelser i hjorteviltforskriften sendes Miljødirektoratet. Er det jaktrettshavere som søker, skal søknaden sendes til kommunen for forberedende saksbehandling før den oversendes Miljødirektoratet. Dette for at kommunens ståsted i saken skal komme fram før dispensasjonssøknaden behandles.

Krav om underskrift

Valdansvarlig representant skal skrive under søknaden om godkjennig av vald. Dette er et samtykke på at valdansvarlig representant opptrer på vegne av jaktrettshaverne overfor kommunen i saker som berører valdet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid