Skrive tillatelse til skadefelling

Her er en sjekkliste for hva tillatelsen til skadefelling skal inneholde:

 • Hvor mange individer av en bestemt art kan felles?
 • I hvilket område er tillatelsen til skadefelling gyldig?
 • I hvilken tidsperiode er tillatelsen til skadefelling gyldig?
 • Hvem gjelder tillatelsen for?
 • Hvilken plikt man har for å rapportere utfallet av fellingen?
 • Henvis til hjemmel.
 • Informer om klageadgang, klagefrist og hvor klagen sendes.
 • Hvem skal det felte dyret tilfalle? Se under.

Skadefelling skal rettes mot spesifikke dyr eller en gruppe dyr på området der skaden som skal avverges skjer. Skadefelling rettet mot hunndyr som snart skal kalve eller nylig kan ha kalvet, må unngås.

Informere om hvem som har rett på det felte dyret

 • Hjortevilt felt etter naturmangfoldloven tilfaller kommunen. Det følger av viltloven § 48 andre ledd. 
 • Skjer skadefellingen i perioden det er jakttid på arten, kan kommunen bestemme at dyret tilfaller valdet mot fratrekk i kvota. Dette krever at valdet har tilsvarende kategori dyr på sin fellingskvote. 
 • Utenfor jakttid skal dyret alltid tilfalle kommunen, og kan ikke overlates til den jaktberettigede. I praksis innebærer dette at kommunen selger de delene av viltet som kan omsettes, og inntektne tilfaller det kommunale viltfondet.

Rapportere til Hjorteviltregisteret

 • Kommunen skal registrere dyret som fallvilt i Hjorteviltregisteret.
 • Dersom skadefelling av hjortevilt skjer under jakttid og dyret overlates til den jaktberettigede, skal dyret registreres på fellingsrapporten til valdet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid