Disse tiltakene kan gjennomføres

Kommunens ansvar

Kommunen skal gjennomføre rimelige og relevante avbøtende tiltak før dyret eventuelt felles. For eksempel:

  • jage kanadagjess fra områder hvor de hindrer ferdsel
  • jage elgen eller hjorten fra tettbygde områder

Statsforvalterens ansvar

Statsforvalteren har myndighet til å punktere egg fra knoppsvaner og kanadagås når disse:

  • hekker ved områder hvor de er til hinder for ferdsel eller trafikk
  • griser til badeplasser, friområder eller lignende, og utgjør en helsemessig risiko
  • fortrenger andre naturlige forekommende arter på hekkeplassen

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid