Alle fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein som er ett år eller eldre, skal testes for skrantesjuke. Dyret testes for skrantesjuke ved at hjerneprøve og svelglymfeknuter sendes til Veterinærinstituttet for undersøkelse.

Med fallvilt menes dyr som er:

  • påkjørt
  • funnet død i naturen
  • avlivet utenom ordinær jakt

Meld fra ved mistanke om levende hjortevilt med skrantesjuke

Dyr som har skrantesjuke, kan ikke bli friske. Enhver har plikt til å hjelpe et dyr som åpenbart er sykt. Dette står i dyrevelferdsloven § 4.

Den kommunale viltforvaltninga skal kontaktes når syke elg, hjort og rådyr observeres. Kommunen kan selv avlive syke dyr hvis dette anses som nødvendig.

Alle dyr som avlives grunnet symptomer på skrantesjuke, skal testes, også kalver.

Kommunen skal varsle Mattilsynet om fallvilt

Kommunen og kommunalt ettersøkspersonell er pålagt å varsle lokalt Mattilsyn om alle fallvilt av elg, hjort, villrein og rådyr som er eldre enn 12 måneder. Hensikten er at det skal tas prøver av dyret. 

I mange tilfeller er det ressursbesparende at kommunalt ettersøkspersonell tar ut prøvene i stedet for Mattilsynet da de likevel håndterer fallviltet. Når kommunen selv tar prøver, anses varslingsplikten som overhold.

Varslingsplikt for fallvilt og skrantesyke er beskrevet i forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av CWD § 8.

Tilskudd til kommuner som tar prøver av fallvilt

Kommuner som tar prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke, kan søke om tilskudd via Miljødirektoratets Elektroniske søknadssenter

Kommunen kan få utbetalt en fast sum per fallvilt som er testet. Søknadsfristen er 1. mai hvert år.

Kommuner som samarbeider med andre, for eksempel en vegentreprenør, om det praktiske, kan søke om tilskudd for prøver disse har tatt.

Opplæring i prøvetaking

Det finnes instruksjonsfilmer som viser hvordan man tar prøver av hjerne og lymfeknuter.

Mattilsynet kan også holde kurs for ettersøkspersonell. Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn for nærmere avtale.

Fallvilt og skrantesjukeprøve registreres i Hjorteviltregisteret

Ettersøkspersonell kan enkelt registrere fallviltet og skrantesjukeprøven via Miljødirektoratets Fallvilt-app. Alternativt kan kommunen skal registrere fallviltet via Hjorteviltregisteret - fallviltbase på nett. 

Appen Fallvilt er tilgjengelig i Google Play og i App Store.

Ved avliving grunnet mistanke om skrantesjuke, skal dyret registreres under kategorien Sykdom og skade. Kommunen må også registrere døde dyr som Mattilsynet tar prøve av. Husk å merk av om CWD-prøve er tatt.

Prøvesvaret vil automatisk kobles til dyret i Hjorteviltregisterert.

Bestilling av utstyr

Kommunen bestiller gratis prøvetakingsutstyr fra Veterinærinstituttet her:

Alternativt kan utstyr bestilles på epost: utstyr@vetinst.no

Hjerne- og lymfeprøver, ofte kalt CWD-prøver, skal merkes med samme type merkelapp som prøver fra hjortevilt felt under jakt. Merkelapp følger normalt med prøvetakingsutstyret. Mangler du likevel merkelapp, kan disse bestilles via support@naturdata.no.

Både prøvetakingsutstyret og merkelappene er gratis for kommunen.  

Innsending av prøver

Alle skrantesjuke-prøver fra fallvilt skal merkes med merkelapp og sendes som «ekspress over natten» til:

Veterinærinstituttet, Arboretveien 57, 1433 Ås. Merk pakken med CWD.

Veterinærinstituttet sender ut ferdigfrankerte adresseetiketter sammen prøvetakingsutstyret. Det kan du bestille her: